Am win ifren iṭij s uγerval

0

Issalen iγ d-ittawḍen tineggura yagi si tmurt macci d wid id-ittaran asirem. Ala ayen n dir is id-gellun. Ala ayen ur aγ nehwi iγ d-ssawaḍen. Kan akka ad nsel atan ittwaṭef wa. Kan akka atan ittwarez wihin. Imdebren n umussu n MAK yiwen yiwen isen ttandin. Ipulisen, ulac amek ur wwiten ara akken ad ten kemcen. Macci d tikkelt is-kren i Vuâziz maca d medden, itezzin fell-as, i t ittḥudrn.

Maca xas akken, ttwaṭfen yagi kra imeγnasen d imdebren n MAK. Ama d Vuâziz ama d Ḥucin Azem. Aṭas yid-sen wid id-izerven si tegrurin n lkumisaryat. Myal tikkelt kif kif. Ipulisen zgan sseqsayen deg sen γef kra n temsal ur nelli am: anda ten imrigen nwen? Ayen i terram ad tessekrem ṭṭrad? Maca iseqsiyen n wayen illan am timunent d izerfan n uγlan aqyali neγ  tudart di tlelli ulac. Gguman ad ten-id yali wawal γef tidett d wayen illan. Ayen? Acku ulamek ara tefreḍ iṭij s uγerval. Tilufa vanent, tikli n uγref aqvayli ar tlelli ines yiwen ur izmir ad tt-iṛez.

Tella daγen tugdi. Imi tidyanin agi smektayent-ed d irevraven n 91 ur uḥtamen. Qemḍen fell-asen amrar u ullin s adrar. Ziγen γur-sen imrigen d wid iḥezmen ivegsen u iḥrejjen i umennuγ. Ccama n wassen tettwasmendef assa. Dγa, am akken tḍerru myal tikkelt, d Aqvayli ara iselken ar tagara. Tura nutni γillen amussu n MAK ara ittsenni imrigen d teẓwitin di tudar. Annaren n wid ittḥezzimen ar umennuγ ccuren. Imi nutni nummen takriḍt, nummen cwal γillen medden ak am nutni. Maca nutni tekka yasen-d seg zar d usγan. Nekni si zik nferru timsal s wawal d uskasi u d ata i γef d-llan tejmayin. Dagi i nemgara-d nekni d nutni. S yagi i nuγ ivardan imgaraden.

Tura akken nevγu netti taluft, akken nevγu nsemmi as, tidett aql-aγ mazal neḥsel gar tuccar n wid iγ iγucen, ur aγ nettqadar u aγ d-nwala d wid yuklalen udem. Mazal ad ttwaḥevsen imeγnasen nneγ mazal amennuγ γezzif uvrid-is. Acku wid iγilen ad fren iṭij s uγerval ur fessus umsefhem d umtawi yid-sen. Ma illa nunef asen am assa ad srewten ad ernun, maca amek ara as tedduḍ i win tejjiḍ ar deffir s waṭas? Ilaq ad tegṛiḍ γur-es?