Tajmilt i Lwennas di Marsay.

0

DI MARSAY (Tamurt) – Ass n  ssebt 25 yunyu ɣef 16t tadukkla Fransa- tamurt taqvaylit (AFK13) tella di ttiεad deg  umuli wis 18 n tmenɣiwt n Matub Lwennas. Atas n iqvayliyen i d-yusan ɣer tzeqqa n teɣremt n tdukliwin ( cité des associations).

Γef yiwet n ṭṭabla tella tewlaft n umeɣras Matub akk  d-idlisen yuran ɣef tudert-is. Sufella  yettwacud wanay aqvayli d  wannay amaziɣ. Iselmaden n teqvaylit farsen tagnit akken ad fken arrazen i warrac inelmaden n tutlayt deg tdukkla n AFK. Massa Nora taselwayt n AFK13 tessawal i warrac, Hamid aselmad yettak-asen arrazen. Arrazen-a ttwanefken d arraz n Matub Lwennas. Imdebbren n tdukkla n AFK fkan asawad (micro) i yal aqvayli yellan din, yal yiwen s nnuva-s akken ad meslayen ɣef Matub.

Nna Saḥra tewwi-d sin isefra meqqer-iten, degsen tesmekta-ya-ɣ-d merra tidyanin d tmenɣiwin yeḍran deg tefsut taverkant. Yal ameɣras tebder-d isem-is. Tamsiwt Feṭṭa daɣen tenna-d isefra-ines ɣef tlelli n teqvaylit. Na Ferruǧa tewwi-d yiwen ucewiq yelha atas ɣef Matub. Ma d Smail, d Izga akk d Elyas cnan-d tizlatin n Matub. Atas n imdanen i yeṭṭfen asawad nnan-d tamuɣli-nnsen ɣef umeɣras ameqran n tmurt taqvaylit d umennuɣ-is. Γef 18t yekfa tejmilt.

Yuva (Kader) DAḤDAḤ i Tamurt