Σli « Cimik » kersen-as tiyersi

6

Σli Ḥasen Lmağid yettwassnen s yisem n Σli « Cimik »(69), aneɣlaf aqbur n lɛesker n tmurt Lεiraq, d aεeggal n twacult n Ṣeddam Ḥusin, d imḍebber-is daɣen i yella, yeffeẓ iles-is ass n sayss yezrin, mi d as-ssafgen aqerru ilmend n 500 tmegraḍ Ikerdiyen ibubb yiri-s.

Nɣan-ten yemdanen-agi deg useggas 1988 s lgaz di temdint n Ḥalabğa war aḥebber, aḥezzeb neγ akukru.

Melmi a d-yaweḍ wass-ik a Butef?