Σmiruc ger timucuha d tilawt

10

Sdeffir Benacenhu, tusa-d nnuba n Σli Mebrukin akken ula d netta ad d-yini acu i iwala ɣef umzruy n umeɣras Σmiruc, yellan d imḍebber ɣef twilayt tis-kraḍ (Tamurt n Leqbayel). Yal yiwen seg-sen acu i d yenna, yal wa tidet i yenwa ad tt id-yessiweḍ, yal wa anwi inigan iɣef isenned akken ad d-yawi asnad i wawalen is, yal wa wid iwumi yekkes neɣ wid iwumi i iɛebba ddnub. Yelha imenɣi i yeqqaren widen yessnen, yal wa tidet amek i tt-yettwali. Anda-tt tidet deg ayen i d nnan wi akked widak ? Di cfawat n temẓi seld tekfa lgirra, tiyemmatin nneɣ ttawint -d isfera ɣef traḍ ger Izzayriyen akked Irumiyen. Amur ameqran seg isefra agi ttawin-d ɣef Σmiruc. Annect-a kan iman-is yessebgan-d azal d leqder yesɛa umeɣras agi ɣer Leqbayel. Deg allaɣ ara ass-a tezzin yifyar agi:

Atan yusa-d Σmiruc
Lmatrayuz deg ufus

Neɣ :

Waεlik lḥemd a Rebbi
D Σmiruc i d yeflalin

Diɣ :

Xas ma yemmut Σmiruc
Lḥuriya ad tt-id-nawi

Anda nniḍen:

Σmiruc bu teɛyunin
D ccaf n lmuǧahidin

Xas mi tefra lgirra, zrin iseggasen fell as, icennayen n teqbaylit mazal ttawin-t-i d amedya n tirrugza akked d tebɣest. Mohand Saɛid Ubelɛid deg tezlit is ur nfennu ”Abeḥri ssiweḍ-asen slam/ i warrac yakk n tmurt-iw” anda i as-yeqqar :

Ad nɛeddi ɣet at Micli
Dinna d tamurt n Σmiruc
A Rebbi ḥareb fell as
balak ad t-yečč ubeɛεuc

Ula d Lwennas Meɛtub yudder-d asaḍ agi n tegrawala deg tezlit ”imesdurar n twaɣit” anda i d as-yeqqar:

Anda akka ddan yizmawen
Widen ireɛden deg idurar
Σmiruc yiwen seg sen
Deg umadaɣ ɣer rṣas yezwer
Wissen anti tamda i t-yeččan
Mi s-rran tablaṭ yezder.

Akka ihi yettban ccan yekseb Σmiruc deg ulawen n Leqbayel d win meqqeren mačči d izli. Inagan nneɣ d imeyyaten n yisefra ccnant tyimmatin nneɣ fell-as asmi rsas yeṭṭerḍiq, asmi idurar ttermimizen s ddaw tiyitiwin i d yesrus ɣef tɣaltin nsent ucengu mebla ceḥḥa. Ttbut nneɣ d tidet i d-yefrurin seg yisefra agi i d-illulen deg ujajiḥ n tmess, deg yirebbi n tergin yerɣan, asmi tamettant tettṣeggid kra n win yugin ddel. Tidet nneɣ tekmen deg yifyar n isefra agi ireqqen d tafat i d-yefrurin seg wayen yenhudden n tzeɣwa akked wayen yuzzlen d idim imiren. Anadi nneɣ yezzi ɣer isefra d-wwin imedyazen n teqbaylit fell-as di tallit n ṭrad akked tin n timunnent. Yal agdud di ddunit yeḥwaǧ tinfusin ara yessiǧehden iɣerban n timadit-ines, ula d nekni akka! Di tudert n yal ass, agdud yefren anwi i d asaḍen ines, anwi d imedyaten ines, anwi i d imawlan n tirrugza.

Qqaren deg umedya: “awal n wegdud d awal n Rebbi” ( voix du peuple voix de Dieu). Ihi di tallit-nni, aɣref yenna d awal is, ma d ayen nniḍen d iberdan ttaɣen wid yestufan! Wama deg annar n tilawt Σmiruc yessergagi acengu asmi yedder, yessewḥec-it asmi yemmut, aya yettban asmi akken t-tḥuza tiyita, acengu arumi yesɛedda d asaru n tmettant-is di tzeɣwa n sinima di Lezzayer meṛṛa. Ayagi kan yettemmal-d lhiba yekseb akked tugdi i yessekcem deg ul n umnekcam arumi.

Ḥamid At Sliman