IMEṬṬI N BAB IDURAR

0
181
IMEṬṬI N BAB IDURAR
IMEṬṬI N BAB IDURAR

 

IMEṬṬI N BAB IDURAR
 
D tamacahut yura Wakli Azwaw i d-yerra Sεid At Mεemmer d asefru aɣezzfan.
D asefru ad zegreɣ tura ɣef tmerɣa i ɣ-yeğğan ncaḍ.
Ad as-azneɣ tisura i tmuɣli n wul asemmaḍ.
Ad tekker ad tcali di tmura, ahat ad yefsi weblaḍ
deg taddart ideg yeḍra, wayen ur neḍri di tiyaḍ.
I weqcic d-yeffɣen seg-s, sani ara yessiweḍ tameddit?
Deg iḍarren-is akk yesseɣreṣ, yeṭṭef-it yiḍ di taddart TALWIT.
Seg wakken ur yesεi amwanes, axxam n yemsebriden yettnadi-t.
Yenneqlab kan yesla i lḥess, iwala amɣar yeḍfer-it.
Azul fell-ak a baba amɣar, anda-t wexxam n yemsebriden?
Yya-d a mmi ad nelḥu amecwar, ur yelli d win ibeεden.
Amɣar zdat-s yezwar yerna d win i t-yessawḍen.
Yedda yid-s almi d imi n wemnar n wexxam n yemsebriden.
Atan a mmi ihi wexxam, anida i tzemreḍ ad teṭṭṣeḍ
yerna ngum a d-yeɣli ṭṭlam, a k d-awin imensi ad teččeḍ.
Di tlemmast n taddart i tebnam, axxam-agi iɣer i d iyi-tesskecmeḍ.
Tura ɣas kkes ttexmam, tanemmirt! Ihi ar tayeḍ.
Aqcic yeqqim di tqernit n wexxem ideg t-yeğğa wemɣar.
Ɣas ma teɣli-d tmeddit, ɣef imensi ur igir tisɣar.
Yak taddart-a isem-is TALWIT, i truẓi uqerru, acuɣer?
Ur tezlig fell-as targit, asirem deg yiman-is ur yessemɣer.
Ur yuḥtam almi s-yesla, yezzi-d kan deg-s iwala,
m wul ur nessin tebrek.
D tamɣart teččur d leḥmala, amuḍin ma yeẓra-tt yeḥla,
ad yeqqel amzun werğin yehlek.
Azul a mmi aql-aɣ nella, ugmeɣ-d aman si tala,
tura a d-uɣaleɣɣur-k.
Azul yes-m lεeslama, s tezmert-im a yemma,
ɣur-i yuzen-ikem-id lmelk.
Tasusmi terna teggugem, s kra yettawlen irekkem,
yeɣli s iciwi n trusi.
Tamɣart tessaweḍ aman d-tugem, teṭṭef deg wawal tṛeggem,
tewwi-d i inebgi imensi.
Ay iḥulfan tuccagem, mi akken s-tefka abernus d-teddem,
teggull i usemmiḍ ur yensi.
Aqcic d uḥdiq ur yessusem, dɣa s ul n temɣart yekcem,
teddem tebda-yas-d asteqsi:
Tamɣart s wawal tettaẓ, tessen tiẓeṭ ideg d-tesquccuḍ.
A mmi teεyiḍ terniḍ laẓ, ansi-k, anida ttedduḍ?
Deg iqerra ssusmen yebẓaẓ, ay aqcic d acu tettrağuḍ?
Ugadeɣ ad iyi-d-teddmeḍ aεekkaz, a d-tiniḍ kker ad telḥuḍ!
Tidet lemmer ad am-tt-iniɣ, ul-im seg-s a yemma ad mḥuɣ.
Mi kkreɣ a d-mmektiɣ, ad zzreɣ s anda tettuɣ.
Ur cfiɣ ansi i d-kkiɣ, ur ẓriɣ anda tedduɣ.
Ttuɣ daɣen isem ay sεiɣ, i tura d acu ad am-d-rnuɣ?
Ad rfuɣ fell-ak, acimi? Ad teqqimeḍ akka ar melmi?
Ihi attah tidet ssneɣ:
A k-iniɣ yiwen wawal a mmi, yya-d ad teqqimeḍ ɣur-i,
nekk iman-iw i zedɣeɣ.
Axxam meqqer ad aɣ-yawi, amḍiq ad yegri,
ad iyi-twanseḍ a k-wanseɣ.
Tixsi a ɣ-d-tefk ayefki, ayen is ara nedder ad yili,
awal aql-i ad ak-t-fkeɣ.
Aqcic yesbek, yettwehhim, ur yumin ara imeẓẓuɣen-is.
Maca, d asusam ur yeqqim, yemḥaḥed, yeldi imi-s:
Yenna-yas ma yella s tidet-im,  » yessaked tamɣart s allen-is »,
ad qqimeɣ, err-iyi d mmi-m! Ɣef tuyat yeẓẓel afus-is.
Ɣas amzun seg igenni i d-ɣliɣ, teldiḍ-iyi ay asirem ul-ik.
D tidet ayagi ttwaliɣ neɣ tɣurr-iyi targit-ik?
Tenna-yas kker i d ak-nniɣ, deg wexxam ad tkemmleḍ učči-k!
I tura amek ara k-semmiɣ, imi akka tettuḍ isem-ik?
Tiririt yelhan ur tt-yeẓri, yufa-yas-d tin is ur yeɣliḍ.
Akken i m-yehwa semmi-yi! I s-yerra ur yezzi, ur yenniḍ.
S wawalen d-turew tayri, tenna-yas ur nwiɣ almi d-teflaliḍ.
Ihi a mmi a k-semmiɣ ITRI, amzun seg igenni i d-teɣliḍ.
Yenna-yas yelha yisem-agi, yekcem igenni wis-sa.
Isem-is tura temɣart-agi? Tenna-yas isem-iw BISBISA.
Yelha ula d isem-agi, ikemmel učči mi d as-d-tessa.
Kker a mmi ad teṭṭṣeḍ dagi, aṭas i d-telḥiḍ ass-a!
ITRI yekcem ɣer wusu, yewwet-itt ɣef yiwen yidis.
Yebred nezzeh si εeyyu, amzun aseggas ur yeṭṭiṣ.
Azekka-nni teğğa-t ad yesteεfu, BISBISA ur yesli i lḥess-is.
S leḥder i tqeddec i tleḥḥu yerna zik i d-teldi tiṭ-is.
Almi izeggen wass i d-yekker, ulac ɣef wacu ara yeccetki.
Am winna yeṭṭṣen yeskeṛ, yuki-d yettnadi a d-yemmekti.
Di ddunit wa yesεa ẓẓher, wayeḍ tawenza ur d as-tefki.
Tefka-yas-d BISBISA ad yefḍer, tessers-as-d tazart d uyefki.
D ayefki n tixsi i k d-ssewweɣ, ečč tazart d ak-d-sserseɣ,
ass-agi ad ncali, ad nḥewweṣ!
Mi s-tenna ečč akken ad neffeɣ, yemmekti-d ɣer BISBISA i yezdeɣ
yerna ad yeqqim ɣur-s.
Ul-is yecreh yettaḍṣa, d win turew i temlal tasa,
ɣas ma s tidet mačči d mmi-s.
D acu ara xedmen ass-a? ITRI yeffeɣ d BISBISA,
tesken-as-d taddart d iḥerqan-is.
ITRI yuɣal am mmi-s, ikess-as tixsi-s
yerna izeddem-as-d isɣaren.
Yerra lqeḍyan d ssuq-is, d aẓidan yiles-is,
yeḥdeq s arrac s imɣaren.
Di tiḥerci-s kra ur yenɣis, ḥemmlen at taddart tikli-s,
ɣas ma d terẓeg n tiṭ i yezzewren.
Sseεd-is yuki ur yeṭṭiṣ, tgerrez ddunit-is,
iḥemmel yemma-s t-iḥemmlen.
Yiwen wass deg wussan, d aṭṭan amcum i d-yesteqsan,
BISBISA teṭṭef tiɣmert.
Ay adfel ɣef uqerru yessan, d acu akka i d-yusan,
d acu yettrağun tamɣart?
Yak kra win i t-iheggan, yeḥrec ur yeggan,
amdan tegguni-t taɣert.
Ay ITRI awi-d sin inagan, leεmur ttafgen,
ngum a d iyi-tcuddeḍ taɣeṣmart!
Gilda d Salu yegla-d yes-sen, BISBISA tenna-yasen:
ttxil-wat aẓet-d ɣer ɣur-i!
A tamuṭṭut d wergaz ay iεzizen, lecɣal yessefk ad berzen,
yak ur yelli d ayen n diri?
Cfut a widak igerrzen, azekka ur neẓri d acu a d-yasen,
lmut tura ɣef yal d iri.
Axxam-iw d netta ara t-izedɣen, iḥerqan-iw d netta a d-ṣaḥen,
kra a d-ğğeɣ d ayla n YETRI.
Ddunit akka i tella, yelha wayagi d-tenniḍ.
Kemm tenniḍ nekkni nesla, awal ur yezzi, ur yenniḍ.
ITRI ad yawi axxam lexla, kkes akk aɣilif tesεiḍ!
Tezmumeg acemma BISBISA, drus kan teɣli, tettɣiḍ.
Tettban-d am wakken teṭṭeṣ, temmut mi teɣli ɣer deffir.
ITRI tɣaḍ aṭas, aṭas, Yekker ad yettru, netta ur yezmir.
Yeqqel i wallaɣ iḥesses, BISBISA tedder di lxir.
Yeẓra yecreh wul-is yes-s, talwit ideg tella ur teffir.
ITRI yegra-d iman-is deg wexxam i s-d-teğğa BISBISA.
D tixsi i d tamwanest-is, beṭṭu yejreḥ-as tasa.
Ikemmel am medden tameddurt-is, almi d asmi d-yuɣal si lexla.
Yekker ad yekcem s axxam-is, yufa ur yezmir ara.
Yeḍra wayen ur nḍerru, tagi d tidet d tamuffirt.
A ziɣ awezɣi ur yettkukru, ur yessin timendeffirt.
Tawaɣit n YETRI d asefru, tewwet-it-id tferract n tewwurt ɣer tgecrirt.
I tedyant-agi amek ara tt-yefru, lqermud n wexxam ddaw timiṭ?
Inuda yufa-d tiririt i yesteqsiyen s wayes i s-yekcem ttexmam.
Kker kan ad teṭṭṣeḍ di tebḥirt ay ITRI yugaren axxam!
Ɣas ulamma d tameddit, d azɣal, anef a d-yeɣli ṭṭlam!
Walit ay at taddart walit, d leεğeb a ddin qessam!
Azekka-nni mi yuli wass, at taddart wehmen akk deg-s
yerna ur t-εqilen ara.
Akken llan uzzlen ɣur-s, tamezwarut yemmeslayen yid-s,
TAFAT i d isem-is tinna.
Taqcict testeqsa-t tenna-yas: Anisi-k ay argaz?
D ITRI, amek ur d iyi-tessineḍ ara?
Amek? D kečč i d ITRI? Awwah, amek akkagi?
I wannect-a amek i d-yusa?
Nniɣ-am ITRI d nekkini, d TAFAT kemmini,
atan wexxam n BISBISA.
Uhu yiwen ur t-yenni, umnen-t d tirni,
imi d-yuder BISBISA.
Ay akka yecmet wudem-is, amzun d amadaɣ uqerruy-is,
iɣallen-is d ayen ur nettwabdar.
Annect n sin yetrakturen iḍaren-is, ITRI yemḥa later-is,
isem-agi yečča-t yeɣẓer.
Taddart yessagad arrac-is, ur t-ḥemmlen lɣaci-s,
ssawalen-as BAB IDURAR.

Yelha imi