Aram, Meɣres 28, 2023

Monthly Archives: Yulyu, 2016

Isalafiyen, arejjaq di tgarjumt n Fransa

Isalafiyen d isenselmen iḍḍafaren timuliwin yuen aẓar di tmura taaravin usammar am taaravt tasaudit. S idrimen d wallalen d-ttakent tmura agi i wid isen ifkan tamezzut i seddan u i ssaen timuliwin agi deg waṭas n tmura ama tinselmin ama tid utaram. Kra n wanida llan inselmen assa deg umaḍal ad tafeḍ gar asen isalafiyen. Vnan lejjwama, sseren limamat u ttemnebbahen akken wa s wa.

Tadiwennit akkd Akli Azwaw ɣef temlilit yid-s di Nürnberg (Lalman) ass n 14.07.2016

Am akken i wen t-id nura ussa agi izrin, imlal ass n 14 di yulyu Wakli Azwaw d kra imeγnasen d iqeddacen n udles di temdint n Nuremberg ilmend n tγuri n kra idrisen si sin idlisen ines. Seqsaγ-t ihi assa akken aγ d-mmel amek teḍra temlilit agi.

Erdugan macci d aredvan

Ussan agi izrin kkren-d kra iqerray n taredsa n tmurt n Ṭṭurk akken ad sseγlin aselway Recep Tayyip Erdugan d udavu ines issedaw uneγlaf amezwaru Binali Yildirim. Mgagin γef kra imukan am tqendart izegren asif Busfur ivḍan tamdint n Istambul, d kra n tisuda am tilizri d umni. Tifarfarin zgant deg igenni n Ankara tamaneγt. Iqerray agi n tredsa γawlen ssufγen-d alγu d akken atan d nutni i ittdebbiren tura. Adavu nsen. Tazmert d ayla nsen.

Nice: tiyita tis 3

Izḍem Muḥamed Laḥwayej Buhlel γef medden s ukamyun di Nice, deg uzniq amuqran ittwasnen deg umaḍal d tirni: La promenade des Anglais. Idda γef medden azal n sin ikilumitren, irkeḍ iten. Inγa 84 d amdan gar asen 10 d arrac imecṭaḥ. 16 mazal iten ndaren di sviṭarat. Akamyun ines i t-iḥevsen d wid ittusennan sdat-es am teẓwit. Idda fell asen almi ulamek ara imimeḍ, amek ara ikemmel.

At ilaq, at tuzzma

Win iddan d Iqvayliyen aṭas, ixulḍ-iten macci d kra ad ten yaf aṭas imgaraden m'bugarasen. Di tsartit myal yiwen sani ijebbed: wa d azelmaḍ ma d ayeffus. Wa d Aqvayli wa d Amaziγ. U mazal llan ula d ...Izzayriyen gar aneγ. Aneḥdur n Umengellat d Yidir deg usarag n Sellal kra ussan-agi izrin ad sveddaγ d inigi.

Timlilit akk d Dr Akli Kebaili di Nürnberg

Tasekla tazwawt (tagbaylit) di tmurt n Lalman. Timlilit akk d Dr. Akli Kebaili

I Zedek Mulud

Azul fell-ak Zedek Mulud, Mbeɛd mi sliɣ i taɣect-ik tamaynut i d-tɣennaḍ deg yiwen ubaraz (concert), anda i tɛerḍed ad d-tefkeḍ s ttawil n ccna liḥala n ugdud Aqbayli, walaɣ tettxemmimeḍ d akken yal yiwen anida yerra aqerruy-is, yiwen ur d-yeclig di teqbaylit akked udlis Aqbayli. Nekk s ttawil n yizen agi, bɣiɣ ad k-d-beggneɣ, ɣas ulamma ur ttwaḥettemeɣ ara ad t-xedmeɣ, d akken tɣelṭeḍ mliḥ mliḥ mi terriḍ imasiḥiyen deg yiwen lmul akked imeẓrislamen (les islamistes) d warraw n Zdi Muḥ, axaṭer ineggura-a d iɛdawen n teqbaylit.
- Advertisment -

Most Read