Amhad, Unbir 30, 2023

Monthly Archives: Ctember, 2016

Tafrant

(Tamurt) - Tafrant qrib ad t-aweḍ, agad id ibedden ɣer tefrant tt-heggin-d iman-nsen i wakken d sxedmen lɣaci, yal wa yekkat ad ten-id-yawi ɣer tama-s akken ad buṭin fell-as. Yal yiwen d acu n yinnaw id yewwi ma d ahil ur yelli.

Izerfan n umdan di tmurt n Lezzayer

(Tamurt) - 1 - Yiwen : adabu yesɛa azref ad yaker tafrent (lbuṭ) alama yuki-d ugdud. 2 - Sin : Tamaziɣt tezmer ad tuɣal d tullayt taɣelnawt tunṣibt seddaw tecḍaḍt n taɛrabt. 3 - kṛad: tameṭṭut tezmer adtestenyi weḥd-s isemliyen asmi ara terr deg yidis afrayen-is, asmi ara tuɣal d aɣersiw.

Idlisen yullin uɣebbar di tmurt n lezzayer

(Tamurt) - Izzayriyen ugin ad d-ɣren. Idlisen yullin uɣebbar. Igad yeznuzuyen idlisen, eɛyyan di tɣimit war lfayda. Ttmuqulen deg iɣermanen xeddmen “la chaine” akken ad d-aɣen aɣrum, aksum d wayen nniḍen ma d idlisen, yiwen ur s nyefki azal.

Ataṭurk iḍelli, ma d assa d Erdugan

Kra n ijiniṛalen d isartiyen izeglen tiyita nsen s uberrez γef uwanek aṭerki d usseγli Erdugan d udavu ines ttwarzen. Kra n wid, ama d wid ikkin ama d wid imtawan yid-sen, iḥnunfen ar ijufaṛ nsen atnin di leḥvus. Erdugan iḥuc iten am usuki. Ur ijji iselmaden, ineγmasen, ivugaṭuten d inezrafen. Wanag isardasen fiḥel awal. D iḥeṭṭufen kan akken iten isenna. Kra n win id-irra ar gar wallen-is, kra n win i deg icuk, kra n win ur nemtawa yid-s, kra n win i wumi d-uli γef ul tsartit ines isedda-t deg uḥemmal. Ur ikukra, ur isetḥa, ur ineḥcam.

Limer ad d-yuγal Abban?

Mi ara nger tamawt ar umezruy nneγ n tallit n 1900 ar 1965 a naf aṭas n tedyanin iγ issarfawen assa. Acku s tmuγli n wassa itent-nettwali, s uvrid n wassa isent nettag laḥsav. Akka imeγnasen d irgazen nneγ imeqranen gezmen di rray γef kra tlufa iγ ijjan assa nvat ur negzi tigert. Yiwet seg sent d tamsalt n ṭrad n 54-62 mgal Fafa.

Amdan d uɣerda

(Tamurt) – Tagi d taqsit n yiwen wemdan isem-is Mḥend. Ixxeddem lxedma n cceda ma d idrimen yettaɣ kan cwiṭ. Yezga yeḥzen, yettbin mliḥ ɣef wudem-is.

Myal yiwen s nnuva-s

Burka neγ acettiḍ ttlusunt kra n tenselmin itent ittγumun si tqacucut uqerruy ar iḍaren atan di twaγit d tezγint n tmagit n Turuft. Ttvanent-ed deg-s tlawin agi timcumin amzun d ticekkaṛin. Win itent imlalen am akken imlal kan d tili. Ur as teqqareḍ ara ak illa kra n umdan, kra n ṛṛuḥ deg sent. Anecta issagad. U d tugdi yagi i issawḍen iγermanen n Turuft vdan ttnazaâen fell-as. Rnu yas tiyitwin iccan s tinṭagin di Fransa d Llalman dγa tekcem iten targagit.

Ilindi d willkommenskultur asegass-a d akeddar

Ilindi, ar wass n 4 di ctemver ad izemmem useggass γef wass i deg tt-tefra, i teγtes Angela Merkel akken ad teldi tiwwura d wurawen n Llalman i imezḥaf d izraraγen n tmurt n Surya. Ugar n umelyun yid-sen i ssexcen ccan s wallen tamurt n Llalman. Aṭas aṭas yid-sen wid isuγen Germany! Germany! di tmura id-izzin i Llalman. Maca tin iγef necfa ak d ansuf aḥmayan is iten quvlen Ilmanen di teγsirin n tmacinin. Di Munix, di teγsert tamuqrant ewwten asen afus i wid id-ittawḍen. Aṭas diγen wid iten iquzmen d wuccci d waman.

Akli Azwaw : Tanemmirt i Tiddukla Tadelsant TIƐWININ

AT WIZGAN (Tamurt) - Arezki Hammoum d aselmad di tseddawit„ dda Lmulud Mammeri“ di Tizi Wezzu di tlufa n usizdeg n tmurt. Netta n At Wizgan. Tawuri-ines mačči kan d aselmed di tseddawit. Arezki yezga yettazzal seg taddart ar tayeḍ, yettmeslay ɣef iɣeblan n tmurt-nneɣ yellufḍan!
- Advertisment -

Most Read