Aram, Yennayer 31, 2023

Yearly Archives: 2016

Limer mazal ttmeslayen iγersan

Γef medden, imi illa deg ansayen zellu izamaren, tettas-ed d taâkemt i umi ur zmiren. Ilaq ad tezluḍ ikerri iswan ayendin yerna ad tγafreḍ tiwelliyin, ad d-aγeḍ levsa i at uxxam akken ad cebḥen. Arrac laqen asen daγen kra n wuraren d illellucen. Xarttum macci d yiwet ad tt iqazem umdan s tjarnant-is. Kra n ixxamen di tmurt n Iqvayliyen i mazal iten d Inselmen skarayen-d akraren zellun. Xarttum d win ur t id-ttaγen ara. Wanag ayen nniḍen ur ten ittazgal ara. Ma d win ur nesâi ikerri d tedrimt s wacu ara t-id yaγ neγ ara d-infeq, ad tafeḍ iḥsel , innuγna, tennuγna twacult d tarwa. Muqlen di medden u sseqḍen.

Ayen γucen Udayen

Uday gar wallen n wAâraven d lγerḍ. Ilha kan i tyita, iskar kan i win ara t-id irren di znad. Aγucu i γucen wAâraven Udayen d qqeḍran. D aγucu irkan, iqesḥen, iseγsen. D win ur nḥellu ur nettwajver imi ikka yasen-d seg zuṛan. Yuγal assa d adles, d tanumi, d avrid n tudart ittaγen u id-ttajjan wa i wa. Ama meqqer ama meẓẓi, Uday i wAârav d jjenjar i tiṭ, d ilili i yimi. Aâraven ihi n Llezzayer akka igan. Caḍen wulawen nsen, mmeccen. Diγen netta ttrun γef Ipalastiniyen ugar ttrun γef yiman nsen. γaḍen ten iqrar n Palistin ugar n wid nsen. Atan ihi gzu-tt neγ fru-tt! Ma d nek vateγ!

Remḍan qim i laẓ neγ qim

Aṭas ayagi i ttwessiâeγ ad aruγ kra γef agur n remḍan, agur n laẓ n Inselmen. Maca myal tikkelt ttkukruγ imi tamusni-iw n usγan ineslem γur-es tilisa d tihrawanin. Ur lliγ d Ineslem ur nudaγ ad issineγ ugar n wayen sliγ yagi ar medden. Maca, imi Aqvayli ittwawacem s usγan agi imi mazal nedder ddaw uḍar n wAârav isneslem, ulamek ak ara aγ tezgel twaγit ines. Netta myal asseggas irekkem u nekni ttawḍen aγ-d iffuṛan is. Ula di tmurt nni i deg nerna rrekva ar deffir tettwagdel tiqit n waman deg zal qayli. Tileqqimt n uγrum ur k ttajjan ad tt tecceḍ limer ad tesselqfeḍ. Amek ur asen d-qqareḍ ara?

Nihal, a yelli n tasa!

Seg assmi id-ewweḍ yir asali n uxḍaf n Nihal, taqrurt n 4 isegassen, deg At Wasif, d nek ddubzaγ, tqelqaγ. Kra n win isâan tarwa iẓra dacu i γef id-ttmeslayeγ. Acku ayen umi neqqar s teqvaylit tasa n tyemmatt d ayen ur t-tefreḍ, ur tettγebbiḍ, ur t-tettuḍ. D aγilif i ittqejjimen deg umdan cwiṭ cwiṭ. Ula d yelli tesâa 4 iseggassen, ula d yelli limer d-ufi iman-is ddinna, imiren, assen d nettat ara awin. D aya i itezzin deg iqerray nneγ u d aya i γef tγaḍ ugar n medden nniḍen.

Isalafiyen, arejjaq di tgarjumt n Fransa

Isalafiyen d isenselmen iḍḍafaren timuliwin yuen aẓar di tmura taaravin usammar am taaravt tasaudit. S idrimen d wallalen d-ttakent tmura agi i wid isen ifkan tamezzut i seddan u i ssaen timuliwin agi deg waṭas n tmura ama tinselmin ama tid utaram. Kra n wanida llan inselmen assa deg umaḍal ad tafeḍ gar asen isalafiyen. Vnan lejjwama, sseren limamat u ttemnebbahen akken wa s wa.

Tadiwennit akkd Akli Azwaw ɣef temlilit yid-s di Nürnberg (Lalman) ass n 14.07.2016

Am akken i wen t-id nura ussa agi izrin, imlal ass n 14 di yulyu Wakli Azwaw d kra imeγnasen d iqeddacen n udles di temdint n Nuremberg ilmend n tγuri n kra idrisen si sin idlisen ines. Seqsaγ-t ihi assa akken aγ d-mmel amek teḍra temlilit agi.

Erdugan macci d aredvan

Ussan agi izrin kkren-d kra iqerray n taredsa n tmurt n Ṭṭurk akken ad sseγlin aselway Recep Tayyip Erdugan d udavu ines issedaw uneγlaf amezwaru Binali Yildirim. Mgagin γef kra imukan am tqendart izegren asif Busfur ivḍan tamdint n Istambul, d kra n tisuda am tilizri d umni. Tifarfarin zgant deg igenni n Ankara tamaneγt. Iqerray agi n tredsa γawlen ssufγen-d alγu d akken atan d nutni i ittdebbiren tura. Adavu nsen. Tazmert d ayla nsen.

Nice: tiyita tis 3

Izḍem Muḥamed Laḥwayej Buhlel γef medden s ukamyun di Nice, deg uzniq amuqran ittwasnen deg umaḍal d tirni: La promenade des Anglais. Idda γef medden azal n sin ikilumitren, irkeḍ iten. Inγa 84 d amdan gar asen 10 d arrac imecṭaḥ. 16 mazal iten ndaren di sviṭarat. Akamyun ines i t-iḥevsen d wid ittusennan sdat-es am teẓwit. Idda fell asen almi ulamek ara imimeḍ, amek ara ikemmel.

At ilaq, at tuzzma

Win iddan d Iqvayliyen aṭas, ixulḍ-iten macci d kra ad ten yaf aṭas imgaraden m'bugarasen. Di tsartit myal yiwen sani ijebbed: wa d azelmaḍ ma d ayeffus. Wa d Aqvayli wa d Amaziγ. U mazal llan ula d ...Izzayriyen gar aneγ. Aneḥdur n Umengellat d Yidir deg usarag n Sellal kra ussan-agi izrin ad sveddaγ d inigi.

Timlilit akk d Dr Akli Kebaili di Nürnberg

Tasekla tazwawt (tagbaylit) di tmurt n Lalman. Timlilit akk d Dr. Akli Kebaili
- Advertisment -

Most Read