Amek ara yili uzekka

0
331
Amghar azemni
Amghar azemni

TAMURT – Aqlaɣ deg yiwen n wakud, ilaq-as a sen-qqim akken a nwali d acu n webrid ara n awi. Tura akk-a, am akken iruḥaɣ lxiḍ n webrid i d-newwi seg umennuɣ i d-wwin imezwura nneɣ am Bennai Si Waɛli, Mbarek At Menguellat, Aɛmer Uḥemmuda, d wiyaḍ akken llan (ad fell-asen yaɛfu Yillu) ɣef ayen yaɛnan amennuɣ ɣef izerfan nneɣ n tnekkit d tutlayt d tugdut.

Walaɣ, tagara-ya, am akken imeɣnasen nneɣ n tutlayt d tnekkit, atg,…
am akken « bran i ṭṭbel deg aman ». Wagi d ayen i ttwaliɣ nekk, maca
izmer, ahat ɣelḍeɣ; abaɛda (surtout) seg asmi i d-iffeɣ amussu ya
iwumi qqaren « lḥirak ». Nwala yiwet, iban en « am naɛma yewwan »:
amussu-a yewwi-d tiɛarrubit, anda zik niqal iqbayliyen tiqbayliyn
ttuɣun deg unnar i tefsut n 80 taqbaylit, tura si 16 furar 2019,
tamurt taqbaylit tettuɣu s taɛrabt. Iwwi-d a nesseqsi iman nneɣ, amek
i newweḍ ɣer wanec-a ? Amek , meḥsub, ayen akk i nennuɣ si 1949 armi d
tafsut taγberkant, kra dinn « wwin-t wam ɣer yezer » ?

Dayen tura aqbayli d teqbaylit issers amder (taɛkemt), yekna, iqbel ad
yuɣal d akli, ad yuɣal d aɛrbub, win yiff, yerna di tmurt-is ? Amek
ara iqbell umdan « aṣubbu ar twaɣit d yemcumen-a ? D acu i yaɛnan allaɣ
n uqbayliy d teqbaylit mi yettu kra iɛaddan fell-as si 1949, 1963,
1980, 1985, 2001, akk ayen is-texdem Lzayer taɛrabt tineslemt n uḍabu
d izayriyen aɛraben-inselmen i yettferriǧen deg-sen asmi leḥbus n
Taẓult, n Lḥerrac, d lkumisariyat, anda ttwawten, twajerḥen ilmeẓyen
nneɣ, imiren azayri imsaɛrben d timsɛarbin qqimen ittferraǧen
(spectateurs)?

Tettuḍ ay aqbayli, a taqbaylit ayen iken-ixdem imsaɛrab d temsaɛrebt n
tzayrit ? Tettuḍ asmi ik-reggmen, mi theddre tutlayt-ik, anda
ik-qqaren : « xillina m langliz taɛkum », « ntuma ulad ruman », « ntuma
ulad fransa » « ntuma ulad lḥarka (tura erran-ɣ d zwaf)?

Ayen i d-qqar Naima « tafuḥant », d watmaten-is, d ayen akk meṛṛa
ittmeslayen imsɛarben d temsɛarbin, meẓẓi neɣ meqqer. Akken qqaren,
icubayi Yillu, « am win ig gren aqerruy is deg ijdi, teǧǧa-s teqqim di
lber i ubeḥri d uṣemmḍ ».
Tura inna-k umɣar azemni : « Ddaw n ubrid, mačči d abrid, nnig n
webrid, mačči d abrid, maca uleqrar-is kan d tuɣalin ɣer webrid ».

Γas taɛkemt ẓẓayet, maca ilaq att-neṣṣiweḍ alamma d amkan-is akken yal
aqbayli, yal taqbaylit ad yidir di lɛaz d lḥerma n tmurt-is. D wagi i
d iswi nneɣ nekni s ineɣmasen d tneɣmasin n imussuten meṛṛa yellan deg
unnar si 1980 ar ass-a.
Tanmirt nwen akken tellam, tellamt.

Hand Berkouk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here