Aram, Yennayer 18, 2022

Monthly Archives: Tuber, 2020

Ad lummeɣ imeɣnasen iqbayliyen sumata

TAMURT - Iseggasen-a ineggura, nwala, twalam kra degwen d akken amennuɣ nneɣvɣef ayen yaɛnan idles d tutlayt taqbaylit, lla "irekku" deg wass ar wass. Iqbayliyen d Teqbayliyin, yal-wa d'acu i d-yelha; akumirsi yecɣel d tḥanut-is akken-kan ad izzenz selɛa-s, aqahwadji iḥetteb acḥal n tfendjalin d tgazuzin ara yesserbi, wayeḍ akken nniḍen, atg, ...

Tazayrit d nnger nneɣ, taqbaylit d tudert nneɣ !

TAMURT - Ass-a bɣiɣ ad d-mmleɣ ar leḥsab n tmuɣli-w, d tmusni-w d tejriba-w. Mmeslayeɣ-d yakan ɣef anect-a, maca ur ruḥeɣ ara di telqi n wawal.

Sebba n twaɣit n Uqbayli

TAMURT - Tura, aqlaɣ deg yir taswiɛt, deg akal n lejdud nneɣ. Si tnayen usettin ar ass-a, seg asmi iffeɣ urumi, mačči ifuk fellaɣ lḥif d ulummu ɣef yedles nneɣ d tutlayt nneɣ yettwarekḍen ddaw n uḍar n imnekcem aɛrab-ineslem n usekkak. Nekkni si tesɛa urebɛin (49), ur neḥbis amennuɣ mgal acenggu imsaɛreb azayri. Asmi i nekker a nessufeɣ arumi, ur nɣil ara ad d yeḍru wanect-a fell-aɣ.

Mas Mouloud Kaneb sgunef di talwit!

TAMURT - Iwweḍ-d usal qerriḥen imi gmatneɣ mas Mouloud Kaneb yessuɣef tarwiḥt senddaḍeli di tɣiwant n Anhony i lqarub n Paris. Mas Mouloud Kaneb d argaz i wid d-mlaleɣ deg Wegraw Imaziɣen deg useggas n 1974.
- Advertisment -

Most Read