Amhad, Ctember 28, 2023

Yearly Archives: 2020

Beddlet tikli akken ad tidirem !

TAMURT - Ilaq unadi akken a nefhem : amek Iqbayliyen d Teqbayliyin sellen neɣ smuzguten i ccna n taɛarabt n tmanaɣt neɣ "amuɣrabi" ula d win n Cerq Alemmas sumata. Ihi, dagi mara tgeḍ tamuɣli akken iwata, ad twaliḍ amek temmal tama taqbaylit ar tama n taɛrabt. Tama taqbaylit d akken mara twalim widak nneɣ s waṭṭas i wumi truḥ ttɛabga (charge) ar tama n taɛrabt.

Ay Aqbayli: Ɛaned ur ḥessed!

TAMURT - Tanmirt i At Vuzgan imi d nutni yakk di tmurt taqvaylit i yeṭṭfen deg laɛwayed d yedles aqvayli neɣ amaziɣ. Walit-kan anida id d-ttilint temliliyin n tfaskiwin yal aseggas, ma ar At Vuzgan neɣ anida nniḍen ?

Ay Aqvayli bedd ɣer tutlayt-ik, lla tettruḥ !

TAMURT - D lawan ad d-begsem akken ad tmenɛem tutlayt d tmaggit nwen si tmettan ig jebbden deg-s d leqrun uya. Ilaq ad tewalim, d kunwi ig stehzan di tutlyt nwen, ma yella tehzel neɣ teɣli d kunwi. Ur tettlummum ara azekka, ma tusa-d ɣer-s tberkant s wemger-is akken ad tt-awi taṛwiḥt-ines.

Lmɛana n wawal deg weḍris n tutlayt taqvaylit

TAMURT - "Lqaɛa ines, igenni ines" D ayen i iɛaddan tilas. Ulac deg-s amedya : lqaɛa ines, igenni ines d cci neɣ lberr d ddunit ɣur ulac tilisa. Amdan u ɣur :lqaɛa d igenni ines, d win i yeddan aṭṭas di sɛaya. Neɣ diɣen neqqar: Ṛebbi deg igenni, netta di lqaɛa. D bab n cci, n rrbeḥ s waṭṭas akked d wayen nniḍen.

Tamsirt tis snat ɣef naddam neɣ iḍes n imeslayen deg weḍris

TAMURT - « Yewweḍ-d yiḍes, yewweḍ-d naddam » 1) Tarusi yagi n naddam ɣer yemdanen, mara igen akken yiwen, am ticki yella cɣwel n ṛṛuḥ n lmalayek ara d-yersen ɣur-s akken ad at-id-ssersen, dɣa imiren ad yekcem deg-s akken ad t-yesgen. Segimir yegra-d akken deg awal : "ad ires naddam",..."yers-d naddam". Neɣ diɣen ar ticki d allummu neqqar diɣen: "yugi naddam ad d-yas".

Tamsirt tamezwarut ɣef imeslayen deg weḍris

Tamurt - Kra n imeslayen i yaɛnan tamsalt n tutlayt nneɣ. Aselmed n kra n imeslayen n teqbaylit.: awal d lmaɛna-s.

« Wa yuɣal d Aɛrav wayed d Arumi »…

TAMURT - Xilla deg tarwa n iqbayliyen d imaziɣen sumata n lɣerva, stehzan deg tutlayt-nsen taqbaylit neɣ tamaziɣt. Tawaɣit agi taɛna ula d iqvayliyen i zedɣen ɣer imtɛarbend izayriyen, ugin ad llemden tutlayt n imawlan-nsen, maca mulac a ten-ḥesben d at wedrar mačči d at n tmanaɣt.

Idir, sgunef di talwit

TAMURT - Idir, anaẓur ameqran n tmurt taqbaylit yessufeɣ tarwiḥt iḍelli ɣef 21h 30 n yiḍ di sbiṭar n Lpari tamanaɣt n Fransa. Yagi, xilla n wayuren uya nwala-t deg igrawen n fcb n iqvayliyen neɣ deg uẓeṭṭa sumata anda akk i d-ttarun iqbayliyen d teqbaylin.

Terwi tebberwi…

TAMURT - Aqlaɣ deg yiwet n teswiɛt ur neẓra ma d nekni i iheblen neɣ d widak agi ur nɛttḥadar ara ɣef aṭṭan agi i yewwin kra n tarwiḥt di teswiɛt agi di tmurt nneɣ, d igima di tmura n umaḍal meṛṛa. Maca nekk ttewhimeɣ deg ugdud aqbayli i mazal-it d nneyya, igen.

Aḥareb ɣef tutlayt nneɣ

TAMURT - Aqlaɣ a n tezzi n tenneḍ deg wawal ɣef tutlyt nneɣ u mazal. Illa neqqar-it-d yal tikelt : "win yebɣan taqbaylti ad yelmed tira-s" neɣ «win yebɣan tamaziɣt ad yissin tira-s ». Maca, ar tura, xilla deg Iqbayliyen d Teqbaylin d imaziɣen sumata, mazal qqaren-aɣ-id : "aaah, mazal ur sineɣ ara ad aruɣ….", "dayen nekk tura meqqreɣ", atg,,..." Wayeḍ : « A s tidett, maca ur stufaɣ ara akken ad lemdeɣ tutlayt iw",... Imeslayen agi, nsell asen di yal tikelt s ɣur n widak i mazal-iten ur fkan ara azal i tmeslayt-nsen. Mara t waliḍ akk igduden n umaḍal, ulac agdud ur nettḥarab ara ɣef tutlayt-is, anagar kra n "yegduden i yeqqimen d ineggur deg anect-a".
- Advertisment -

Most Read