Anda ssawḍent tegrawliwin nni taâravin?

14
tagrawla taaravt

Tura akken tevγu teḍḥu-d tegnitt di tmura n Waâraven tineggura yagi (xas ṭṭfen avrid ur aγ nehwi) akka i tt-vγan nutni. Kkren ddan γef iduva nsen sseγlin ten u hudden kra d-jjan ama d cci ama d tikta d tesnakta.

Tevda di Tunes, tuγ di Maṣer d Libya, terreqreq niqal di Ssurya d Lyamen. Di Llezzayer ur teṭṭif ara xas akken “Ssaâsid samedi” niqal yurar tiqqar di Llezzayer tamaneγt imi myal ssevt ittṣubu s azniq ad isker tagrawla gar Waâraven. Iccur d nnya meskin. Kra isen isqazev zaâma asen d-yawi tugdut, nutni rran as-d awal s tidett ur as nehwi: uγal ar tmurt-ik s iqarwaḥen-ik! Anta i d tamurt-is? D tin n Igawawen, xas akken netta s timad-is ur t-iẓri!

Xarttum macci d yiwen i umi d-rran asirem ak igrawliwen agi, ama di tmura nsen ama di tmura tiwardanin am tid utaram.

Anda ssawḍen sseγlin iduva nsen, kkren ihi ad vnun, ssalin ikavaren, ufrarent-ed tikta, sseknen-d iman nsen ikavaren illan ffren neγ iqedcen s tufra am at iccumar di Tunes neγ di Maṣer. Tevda cḍaḥ tugdut di tmura taâravin d utaram ikkat urar. Asqerdec di tikta d tmuγliwin illa-d deg irebbi n tlelli. Myal yiwen akken is ihwa i inḍteq. Ddan wussan, ivda ittrusu uγebbar, ivda itekkes uluγu, vdan Waâraven skanen-d iman nsen, udem nsen n tidett. Simal nefka yasen lwi, simal ttmalen γer ddin, γer Tneslemt nsen. Simal ttmalen ar Tneslemt simal ttnebbihen iman nsen almi uγalen qeḍḍtiâit nezzeh. Simal qeḍḍtiâit simal refden tikta mgal tugdut i ten-id isâan, mgal ataram isen iṭṭfen afus, mgal kra n wayen illan akk-in i tlisa n Tneslemt.

Tura ihwa yaγ wanect-agi neγ ur aγ ihwi ara, tidett Aâraven d aya ivγan: awanek ineslem, adavu d-ittagmen aman-is di ccariâa. Vγan ad idiren am assmi iddar Muḥuc. Cedhan ussan  n Muhand ameksa d iqiḍunen-is.

Nek akken walaγ akken isen ihwa ssebentt-id akken isen ihwa ccantt dacu kan ilaq ad qqimen di tmura nsen, di tegrurin nsen. Yiwet n taluft nniḍen isen ilaq ad akin yis d aqader n wid ur nelli am nutni, ur nettamen ara s ddin nsen xas akken dren yidsen di tmura nsen. Dacu amek ara iqader win ur nessin dacu i d lemqadra.

Yak neẓra ten di Ssurya d Laairaq, ksen iqerray i iwardaniyen, vernen asen taâenqiqt am uqeḍmir, nγan yir imenγi Iyaziditen d Ikardiyen n Lâairaq.

D aya tura i γef d-nuγal ar wanida nevda tikli. Ulamek ar asen nanef ad srewten, ad nγen medden kan akka di lvatel. Laqent asen kra n tlisa. Ilaq asen zzarv, acku win iweâren nteqqen-it.

Nutni zgan qqaren ataram ilaq as ad iffeγ timura n Tneslemt u ad aγ yanef a nidir akken iγ ihwa. Ur neḥwajj ara a d-iggar ara iman-is di tlufa nneγ. Maca ad zzin s waârur ad vdun imenγi d tuksa n sser γef wid imgaraden yid-sen. Amek ara asen tefkeḍ lwi I iγarsiwen am wigi? Tiktiwin nsen d agudu, timuγliwin nsen d aravu.

D aya ihi i γef d-ewwi fella-aneγ s tmura utaram a neddu fell-asen akken ad rren aḍar, ad rren zzarv i yisiḍ. Asen nenni hemma!  Tura imi ur ssinen talwit s uvrid umeslay ad yili s win uveckiḍ d tyita. Ayen nniḍen γursen d aḍu. Awal d awal kan, tisusaf d aman kan!