Aqbayli yessawel-d ɣef tmurt amek ara tefru

4

At ufella bedlen udem i wurar-nnsen, bedlen tikli-nnsen akken ad qqimen deg udabu, maca tikelt-a d rrehba ara seqdacen, rran-tt d urar deg wennar n tsertit.

Surfen i wid yeǧǧa yisem ad xeṭfen imdanen yesɛan tadrimt akken ad kerfen tamsa di tmurt n yeqbayliyen.

At ufella ttwalin aɣref aqbayli di tmezgida. Aqbayli ittwali imal-is d tafat, ma ara yeẓẓar iqbayliyen ttefɣen-d s abrid, ɣas ma yella mgaradent tiktiwin-nnsen myuṭṭafen afus deg afus :
– akken ad d-rren tilelli i wid yettwaxṭafen
– akken ad huden aɣrab n tugdi
– akken ad d-inin ala i twuɣa i d-iderrun di tmurt n yeqbayliyen
– ala i nnger n wegdud…

Ass-a, la nettwali di ḥala i deg i nella tessewḥac u-yerna tewwi-d deg ijufar-is imihiten imeqranen i talwit d tmurt n yeqbayliyen, u s tidett aqla-ɣ a nettwali izerfan wemdan akked tlelliyin tigejdanin twerkden-tt, d ayen yettqelliqen.

At ufella wwin tamurt n yeqbayliyen deg webrid n meḥyaf n tugett n teqbayliyin d iqbayliyen, ɣef waya Aqbayli yessawel-d i yeqbayliyen am netta a d-fɣen s annar, ad d-beynen udem n tmurt n yeqbayliyen.