Aqrur aqvayli gar wAâraven

18

Aqrur aqvayli, am arrac ak umaḍal ittnekker-ed gar at uxxam, ilemmed tamusni is-ttaken imawlan d watmaten. Tameslayt ines d tin n tyemmatt, idles ines d win n tmurt ines. Tudart ines tveddu di taddart. Mi ivda ittaki d yiman is, iteffeγ ar verra itturar d ndud-is, ilemmed daγen tudart d wiyiḍ. Ilemmed tikli-s, ddac aâqac, i wiyiḍ imi myal yiwen γur-es tugna ines. Maca ayen iten isduklen ak, ayen iten irrran d arrac iqvayliyen d idles isen slemden imawlan d at taddart nsen. Akka ihi, kra d-illan illa-d s tmeslayt n vavat nsen d yemmat nsen. Simmal ttimγuren simmal lemden, simmal lemden simmal mmden.

Imawlan ttheggin tarwa s wawal γef lakul. Ttemslayen asen fell as akken ass-mi ara d-yaweḍ wass ur ttagaden ara, ur ttkukrun ara. Diγen netta gar wawal d wayeḍ, d aweṣṣi d tumla ivardan iwalan lhan i tarwa. Refden awal γef imal d tixxutert n leqraya. Imedyaten n wid ur neγri d wamek tuâer tudart fell asen uqan imi ṭaqa deg imezdaγ idurar akka i teḍra yid-sen. Nutni asirem nsen ak atan sarsent γef tarwa akken tsellek iman-is u ad tidir tudart nniḍen, tudart fessusen. Netta anect agi d nnya imi di tmurt n Llezzayer illan, gar wAâraven iḥeslen. Lakul ines ur d-ittawi tamusni ur isifsus tudart γef win t ikecmen.

Mi ewweḍ uqrur 6 iseggassen di ticett is, aqerruy iccur d tirga d umaynut γef lakul. Imawlan aten tafeḍ am arrac daγen ḥaren ak, tteḥriṭiwen ak sya-u-sya. Ass amenzu, ass unekcum ar lakul d ass ur tettun medden. Imi d tadyant tameqrant di tudart n umdan, xarttum mi ara yili meẓẓi. Ulac win ur necfi γef wass amenzu, a tafeḍ avavat neγ tayemmatt teṭṭef-as afus almi d amnar n lakul u as tenni: ruḥ a mmi ruḥ a lakul! Sya ara ivdu uzekka inek.

Aqrur ad tafeḍ taâebbuḍt-is tsekker cwiṭ amzun iqver. Aḍar deffir wayeḍ u iteddu s ukukru, iteddu ittmuqul ar deffir vava-s neγ yemma-s. Limer yufi ad yer taqejjirt u ad yuγal ar ijufar n yemma-s neγ ar urawen n vava-s maca iẓra ilaq ad iddu ar zdat, ad ikemmel. Dγa ma d aqcic, ad tafeḍ aqerruy is iccur d tixidas nni ak n Iqvayliyen: argaz d akka d wakka, argaz ittuqim akka ur ittuqim akka! Tiqicin skarayen tent-id s wudem nniḍen, ur asent temlen ara aberrez d uḥwas as arrac. Diγen netta tefγent-ed ḥninit, maca tikwal ttawin tent di ttrevga γef uvrid n kennu.

Ar ass umenzu n lakul, aqcic aqvayli d Aqvayli aquran. Tameslayt-is, idles is d tmuγli-s d tid n Iqvayliyen. Ddin ilmed kan ayen ittwali ar imawlan d at taddart. Xelḍten medden ddin neγ asγan aqvur n Iqvayliyen d ddyanat neγ isγanen agikana imaynuten am tineslemt d tmasiḥt. Arrac ak aten tafeḍ ddan kan s tiḥdi taqvaylit. Kra iseggassen di lakul n Llezzayer aten tafeḍ vedlen udem d tmuγliwin. Tineslemt d tudart n Muḥuc uγalent am aman deg imawen nsen, lemden tent seg ul. Taâravt daγen snen-as tikli ama d tira-s d leqraya-s ama d ameslay-is. Idles aârav s umata yuγal iṭṭef aḥric ameqran di tmussni nsen. El Buḥturi snent amzun n taddart nsen ma Lvacir Amellaḥ, Ssi Muḥ Umḥand, velâid At Aâli, dda Lmu ur sellen yisen. Amzun d nutni i d iverraniyen, i d imzuγen.

Kra iseggassen daγen, asen skecmen s iqerray yir amezruy. Kra illan, kra d-iḍran as vedlen udem, as kkaḥlen s taẓẓult n tkerkas d ugusim n laṣlaḥ d tmuγli nsen. D amedya, γur sen Llezzayer tevda ass-mi d-kecmen nutni, ass-mi akken iγ d-ewwin « tafat » n tneslemt. Imi d nutni i iḥekmen amek ara tawteḍ deg sen. Ar tama umezruy, illa yidles aârav d-yussan seg usammer. Ur qqimen imusnawen, imyaruyen, imedyazen d wid ak i γef icfa umezruy nsen. Idles nneγ ad tefren ad t γebbin amzun macci deg uxxam is i illa. Kra dagi illa-d diγen s tmeslayt nsen. S wanect agi isentan deg iqerray medden ayen ur nelli d ayla nneγ. Akagikana iẓẓan deg iqerray n llufanat tixidas n usγan d tmusniwin taâravin ukellex.

Amek ara nsellek tarwa nneγ seg anect agi imi d nutni i d azekka n tmurt nneγ? Acḥal a nernu akka d afella d nekni nessusem, nerra iman nneγ am akken ulac ak aγilif di lakul n Llezzayer? Amek ara nmenni azarug, neγ timmument i tmurt nneγ d tarwa uzekka ara tettuγal d taâravt cwiṭ cwiṭ di myal ass tekka di lakul? Amek ara inadi azekka γef iẓuran is win isnen El Buḥturi ur issin dda Lmu? Tiririt ak i iseqsiyen agi ur fessuset ara. Acku tiririt nsen attan di taluft n tsartit imi ala azarug ara iselken tarwa nneγ seg udles aârav imi di tmurt nneγ ad nsγer amezruy d udles nneγ, am nekni am tmura. Wisen imahat kra n yiwen wass…

Ma d tura ssarmeγ kan imawalan d at taddart s umata, ad melsyaen i warrac tidett akken ur ttamnen ara ak ayen ara asen sseγren di lakul n Llezzayer aârav.