Ayen γucen Udayen

15

Uday gar wallen n wAâraven d lγerḍ. Ilha kan i tyita, iskar kan i win ara t-id irren di znad. Aγucu i γucen wAâraven Udayen d qqeḍran. D aγucu irkan, iqesḥen, iseγsen. D win ur nḥellu ur nettwajver imi ikka yasen-d seg zuṛan. Yuγal assa d adles, d tanumi, d avrid n tudart ittaγen u id-ttajjan wa i wa. Ama meqqer ama meẓẓi, Uday i wAârav d jjenjar i tiṭ, d ilili i yimi. Aâraven ihi n Llezzayer akka igan. Caḍen wulawen nsen, mmeccen. Diγen netta ttrun γef Ipalastiniyen ugar ttrun γef yiman nsen. γaḍen ten iqrar n Palistin ugar n wid nsen. Atan ihi gzu-tt neγ fru-tt! Ma d nek vateγ!

Azaṛ n wAâraven d wUdayen yiwen. Yiwen i ten id-ijjan. Imi d atmaten, am tundar imyekcamen imezruyen nsen. Di tmura n usammar wa ar yidis n wa iddren almi d assmi id-ewweḍ usγan n tineslemt. Imiren is id-ilul uγucu d uγunfu n wUday. Wid seg sen idren ar tama n wAâraven di tallit nni ttewten, ttwaḥeqren. Kra nγan ten kra rran ten d Inselmen s udebbuz. Maca imi yuγ wasγan n tineslemt am yir aḍḍan seg assen ar assa, aγucu n Uday idda yides. Kra n win temlek tneslemt tessekcem as aγunzu n wUday. D aya i γef jjan iman nsen wAâraven iddren di lḥif d ddel u zgan ttnaγen γef Ipalistiniyen. Macci d aḥemmel iḥemlen Ipalistiniyen d aγucu iγucen Udayen. Macci yiwen is.

Tamurt n Israyil assa diγen tessakay-ed deg ulawen n wAâraven aγucu d lkerh. Tesmektay asen-d d akken Udayen ddan asurif amuqran ar sdat u assa ur asen zmiren ara. Iḍelli mγen γef Palistin, illan d tamurt n wUdayen send aten sseγlin Iṛumyen, send ad teγli tgelda n David, ssaγen deg-s aẓar wAâraven d wasγan nsen i isnen amek ara issax γef tmura. Ddren kan d imeksawen, wa deg uqiḍun wa tzeqqa n wakal d ujday. Assmi tella Palistin ddaw uḍar n Uglizi ur nesli ara aṭas wAâraven ttrun fell-as. Maca seg wassmi is rran taqlaḍt wUdayen, ḥellan tt-id imi ferzen-tt d tamurt nsen n zik, d tamurt n ugellid Salomon,  vdan wAâraven asebbitṛew d uniẓi. Ttnazaâen di tama, di tayeḍ ttandin lbumbat u sḍerḍiqen iman nsen.

Ma d tamurt n Llezzayer imi tuγitent di tnekkit ines, imi tcuk deg-s acku iẓuran ines vanen d imaziγen.Tudart ar idisan n Fransa ugar n 130 d aseggass wexrentt cwiṭ akk-in γef tiâurrevt. D aya i γef ttnaγen Izzayriyen ad uγalen d Aâraven ugar n wAâraven s timad nsen. Deg uvrid n tiâurrevt nsen ufan aγucu deg Uday am tundict akken asen hwun i wAâraven nniḍen. Am uqjun irran ad ihwu i vav-is.  D aya kan ihi i tezzwer tmurt n Llezzayer amennuγ n Palistin d tudart n iPalistiniyen sdat n win Izzayriyen. Si lakul issekcamen i iqṛaṛ tixidas agi nsen s iqerray. Amzun ssalin lqalev mgal Uday u ssaγen-t di lakulat. Aḥlil! Imi ihawa yasen kan acku Udayen assa atnin sdat, nneflen akk-in fell-asen. Ifen ten u rnan ten.