Azekka

3

Aṭas n Igawawen i mazal ssaramen azekka d yimal ilhan i Llezzayer. Tiṭ nsen tezga γures yerna qqaren as “tamurt nneγ”. D tamurt nsen xas akken tugi ten imi tameslayt nsen d udles nsen terra ten di ṭṭaref ugar n 50 issegwassen aya. Xas akken ur ttwaḥsaven ara. Ddren kan d imwunas. Ddan kan d iqeffafen ar wanida ur ttwaârden ur ttwanecden.

Gren iman nsen deg ikavaren yuli ṣdad d tγamalt assa. Wid nni iγilen nsen, wid nni iγilen ad ḥarven γef izarfan nsen. Msakit mazal iten d nnya. Atnin waḥlen ḥeslen ur ufin amek ara d-snesren. Acku win tcud tikta ar kra, tenta tagust is anda ived. Ttwaṣekrent ur nenjvadent tjebbadin d tgeḍmin i t-yurzen anda isenned.

Nek riγ as iniγ a gma! Hemma! Aki, ttxilek send ad tegrirveḍ. Uγal-d s axxam ik a nemyuṭaf afus imi nemyeḥwajj! Yak d atmaten i nella? Di tegmatt kan i d-ttlal tezmert.

Imḍebren n umussu n uzarugt i tmurt xas kan nutni qqaren as afriman, ssawlen-d macci d tikelt ar tdukli. Aselway n unavaḍ d ineγlafen is kif kif. Ldin urawen nsen i kra n Ugawa inwan ayen ilhan i tmurt nneγ, i teqvaylit imi d nutenti iγ isduklen, d nutenti iγ ijjan nettemyili imi yiwen nneγ ak.

Tura tadukli macci d ayen n diri imi tessewfay iγalen, maca amennuγ nneγ ad ikemmel ulamma mazal kra n Igawawen ur ddin ara deg uvrid nneγ. Ssegran taqejjirt, γilen ḥarcen maca nutni ggran kan. Tejja ten tmacint imi zeglen-tt s lemâemda ass mi t-âedda. Deg umaḍal d tidersiyin   i gan imennuγen issufγen ama tagrawla tafransist n 1789 ama d tin Marikan di 1776. Ula d tin n Llezzayer di 1954 ṭaqa n medden di Llezzayer s umata tugi ṭṭrad xas akken ddren ddaw uḍar urumi. Almi tekker tuγ tmes i d-kkren gren-d afus ula d nutni. Xas akken llan-d diγen igumiyen iddan d Fafa jjan atmaten nsen.

Ihi, ayen rriγ ad t-iniγ i wid mi d-tella gar wallen tlelli n tmurt Igawawen, ur ttayset ara ma illa twalam wiyaḍ ugin-tt. Medden d tirni ur tt-refden ara. Akka i d-teḍra anda nniḍen, akka d-teḍra diγen γur neγ iḍelli. Assa gar aneγ yiwen izeddem, wayeḍ ismentag d wiyaḍ qqimen kan ssaḥmawen. Ttrajjun ad walin dacu ara d-yellin. Ẓeẓẓinen amennuγ nneγ d tikli nneγ ar zdat am yiṭij. Maca urawen nneγ ldin imi neẓra macci d yiwet n taluft id-ḍran yid neγ, macci d yiwen ukellex diγen i izrin γef medden am zaylal d-ittajjan terẓeg, tuzma d ulummu. Anect-a d iḍelli. Nekni nezzi ar yimal, ar uzekka. Acku azekka nevγa-t ad yili s wudem nniḍen, s wanil nniḍen. Ara t-nvennu assa u nesrus tivlaḍin yiwet yiwet: ama d ismeγret ama d anay amaynut d takarḍa n tnekkit d wayen nniḍen ara d-yasen.

Azekka ugawa rriγ-t d win usirem d tegmatt. D win ara iγ irren a neddu d tmura i irevḥen d tid iqudren amdan d tγerma-s. A win yufan a neddu d wid iγ yifen macci d wid i nif.