Immut winnat-nni…!

6

Ad ak-qqaren yemmut winnat-nni ! isem-is akken? D netta ih… ! “ Aciban” akken i as-isemma umeɣnas. Yemmut di 5 di tuber, d amulli n twaɣit. Twala-m tura, ziɣen tella lmut ! Ziɣen lpitrol ur d-yettara tarwiḥt i yiwen, xas ulamma d agellid. Am akken is-yenna unaẓur “Win yesṭuqten tagellit, akud yesḥentit…” Akken id ak-yehwa ili-k ay amdan, ass mi ara d-tnadi fell-ak lmut, ulac d acu ara d-yefdun tarwiḥt. Ḥekmen s ẓẓur, s cedda, xedmen maḥyaf, ṭfen tijɛal, uɣen irgazen…rtg. Maɛna mi i d-yewweḍ lajel-nsen ulac tarewla…

Ɣellin wa deffir wa. Ussan yezrin d Bu Bella, ass-a d Aciban, di 3 neɣ 4 wagguren akka, ad ak-inin yerna ɣur-sen ugellid lɛezza. Ur ilaq ara ad yefreḥ wemdan di lmut n wemdan-nniḍen! Akka iɣ-d-qaren wid yesnen. D acu kan, wissen ma ilaq ad neḥzen ɣef win yenɣan, ɣef win yukren, ɣef win iɛedmen agdud s lekmal-is? Arnu ɣer waya ulac win iten-iḥusben di tudert-nsen, ulac win i d asen-innan ha! Akka i d lezzayer ay abendayer…

Qqaren-ak Lmut d tagara n tudert i wemdan, d acu kan, lmut n wemdan-agi tezmer ad d-tili daɣen d beddu n tudert i win yeɛdem di tudert. Akken nniḍen: yezmer lḥal, lmut n walbaɛeḍ ad tuɣal d afud i win yeddren. Ihi, akka swaswa i teḍra d izzayriyen. Lmut n iwaɣezniwen tettarra-d deg-sen asirem, tudert, nnif…Ɣef aya azzayri xas ur d-yesban ara lferḥ-is di lmut n uwaɣzeniw, ɣer daxel, ahat, yekker-as i ubendayer s cḍaḥ.

Qarriḥet tidett-agi, maɛna akka id lḥal-is. Lezzayer tunṣibt teḥzen, ma d lezzayer n tidett terra-d nnehta n usifses. Iǧazayriyen (akka i d isem n izzayriyen s tutlayt n ukabar FLN), mmektan-d tidyanin n 5 tubar 1988 s lmut n waɣzen-nsent. Wamag tura iqbayliyen ulayɣer id-neḥka taqṣit yeḍran yid-sen ass-mi ddren daw uzaglu-s : Aḥbas n imeɣnasen, atɛeddi ɣef lḥerma n tnelmadin di tseddawit, timenɣiwt n Ali Mecili, lebni n lkazirnat di tmurt iqbayeliyen rtg… Maɛna, annect tebɣu tekk-it ddunit, akud ad yesekfel tiwriqin-nsen, yiwen yiwen, xas ma lmut teslek-iten si ger iffasen n teɣdemt, amezruy ulac win izemren ad islek si ger tuccar-is. Amezruy ad ten-yesfeḍ si tewriqin-is i lebda…

Dayen yeffi-d daɣen udeddic nniḍen i yizzayriyen, laɛquba ar wiyaḍ…

Sɣur: Muccen