Inaw n Pr Kamal Bouamara deg umsisi Aɣelnaw Aqbayli – Tiẓrakti taɛrabt-tineslemt d tikerkas iɣef tebna

11

Mass Aselway uɛḍil n Umussu n Timanit i Tmurt n Leqbayel,

Massen iɛeggalen n Umussu,

Mass, Massa, Tamsiwt,

Azul fell-awen, azul fell-awent

Riɣ ad d-mmeslayeɣ ɣef wayen i yuɣen tamurt-nneɣ ass-a d yiḍelli, ɣef wuguren i d-tettmagar yal ass, uguren yerzan yal aḥric : tasertit, tadamsa, tazmert, taɣuri d uselmed akked wiyaḍ ; maca smentifeɣ ad d-awiɣ awal-iw ass-a ɣef tsebbiwin i tt-yessawḍen ɣer da.

Anagraw anserti i das-fkan at udabu i tmurt n Lezzayer deffir tmunnent-ines deg 1962 yebded ɣef kra n tgejda, gar-asent tmezgiyin, gar-asent daɣen timexḍiyin ; gar tgejda timezgiyin ur nbeddel ara seg tazwara n timunnent ar ass-a, ad d-nebder tiẓrakti taɛrabt-tineslemt.

Tiẓrakti-ya ad tt-naf tura deg yisaḍufen n tmurt-a, gar-asent timendawin n-is ; ad tt-naf tezga deg yal tasuddut n uwanek (aɣerbaz, tamesgida, tiliẓri d yimaṭṭafen, taɣamsa, …) i tt-izerrɛen ssbeḥ meddi deg wallaɣen n Yizzayriyen akked Tezzayiyin.

Tiẓrakti-ya, i d-wwin at tsertit yeɣran deg tmura n Waɛraben n ccerq (Maser, Lɛiraq, Ccam), i ibedden ɣef sin n yiḍarren, taɛrabt akked tneslemt, i iɛezlen akkit ayen ur nelli d aɛrab-ineslem, i iḥermen at tmurt seg umezruy-nsen lqayen, seg tutlatin-nsen tiyemmatin, seg yidelsan-nsen akked leɛwayed-nsen inesliyen, …

Tiẓrakti-ya, mebla ccekk, d yiwet n tsebbiwt gar tsebbiwin i yessawḍen tamurt n Lezzayer s anda tewweḍ ass-a ; tewweḍ, sawḍen-tt s anda lluẓen warraw-is, ɣas akken tamurt tsab, teggender, imi lgaz d lpiṭrul ttkefkufen ; tewweḍ, sawḍen-tt ad gezmen asirem i yilemẓiyen akked tlemẓiyin n tmurt-a, imi ulac win ur nessarem ara, ur nettargu ara ad d-yeǧǧ tamurt-a deffir-s, ad yunag ɣer tmura n Lurup d tid n Marikan…

Tiẓrakti-ya ur nebni ɣef sseḥ wala tidet, ur nebdid ɣef tlelli wala tugdut, tewweḍ ɣer taggara-s, imi idabuten n tmura « taɛrabin-tinselmin » ɣellin wa deffir wa ussan-a ineggura. Am wakken i gan at tmurt n Leqbayel deg yiseggasen n 1980, iɣerfan n tmura-ya suturen ass-a tilelli akked tugdut, suturen izerfan-nsen di yal aḥric n tudert (tawuri, tanezduɣt, tazmert, taɣuri, …).

Tiẓrakti-ya ur tebni ara kan ɣef yiɣil akked yimerẓi, ɣef temḥeqranit, ɣef lbaṭel, ɣef meḥyaf, ɣef txidas, ɣef tukerḍiwin… ɣer Leqbayel, ɣer Yimaziɣen, s umata, tiẓrakti-ya tebna ɣef wayen yugaren akkit aya, acku deg-s tikerkas, deg-s nnker, deg-s aḥerrem n yimawlan n wakal seg wayen lan : tutlayt, idles, amezruy, taktayt, …

D tikerkas iɣef tebna, imi akal-a ideg nella ass-a mačči aɛrab, acku d amaziɣ, d aqbayli ; d tikerkas, imi taqbaylit/tamaziɣt d tutlayt n Yiqbayliyen/Ilmaziɣen– imawlan n wakal n Tmurt ; d tikerkas, imi nekni s Yiqbayliyen, s Yimaziɣen, s umata, mačči d Aɛraben, acku ur aɣ-tesseɛreb, ur aɣ-tesseɛrib tneslemt, akken ur aɣ-terri ara tkatulikit d Ilaṭiniyen neɣ d Iregrigiyen ; d tikerkas, imi amezruy n tmurt-a ur yebdi ara seg wasmi d-yeẓdem ɛuqba Bnu-Nafeɛ d lɛesker-is ad aɣen akal n Tmazɣa s yiɣil ; d tikerkas i d-nnan, i d-qqaren yal ass, acku asmi d-yerza ɛuqba s akal n Tmazɣa, yufa-d amezruy n Yimaziɣen ɣezzif s wacḥal n leqrun, yufa-d dinna lxalat d tigellidin, …

D annect-a akkit i tenker, i tnekker yal ass Lezzayer tunsibt, Lezzayer taɛrabt-tineslemt ; tenker-aɣ nekni, tenker tutlayt-nneɣ, idles-nneɣ, amezruy n tmurt-nneɣ, taɣerma-nneɣ …

Amezruy n tmurt-nneɣ, Tamazɣa, ur yecbi ara win Mekka d Lmadina, win n at Quric, ur yebdi ara deg lqern wis 7 (deffir S. ɛisa), yebda asmi d-tlul ddunit… Imaziɣen ddren, llan yakan di tallit n Rum d Qerṭak ; di Tmazɣa, uqbel lqern wis 7, mačči d « lǧahiliya » i yellan ; i yellan d Igelliden am Mass-nsen , Yugur-ten ; i yellan d imussnawen n teklizt am St Augustin, St Donat, i yellan d imyura imeqqranen yecban Apulée …

Taɣerma n Yimaziɣen ɣezzif umezruy-is, tella asmi llan Iferɛunen, asmi i yella Rum akked Qerṭaj, maca asmi d-terza tneslemt s akal n Tmazɣa, Imaziɣen gren-d ifassen-nnsen, sawḍen ddin-a armi d Maser, sawḍen-t armi d tama n wadda n tmura n Lurup…

D amezruy-a i yenker, i inekker udabu n Lezzayer taɛrabt-tineslemt ; lemmer d lebɣi tili sin n lesnaf n yimezruyen i yettwaselmaden deg lakul n tmurt-nneɣ : amezruy n tmurt akked win n ddin, gar-asen tineslemt ; lemmer d lebɣi tili ur yuɣal ara umezruy n tɣerma taɛrabt-tineslemt deg win n tmurt n Yimaziɣen.

Tella daɣen tkerkest-nniḍen ur iqebbel ara leɛqel : akken i tella deg tmendawt akked yisaḍufen-nniḍen n Lezzayer tunsibt, tawennaṭ tasnilsant ur tseḥḥa, ur deg-s tidet. Yessefk ad d-nini, ad naru belli taqbaylit/tamaziɣt mačči kan d « tutlayt taɣelnawt », d tutlayt tayemmat n waṭas n Yizzayriyen akked Tezzayriyin, am wakken i tella « taɛrabt tazzayrit » d tutlayt tayemmat n Yizzayriyen-nniḍen, ɣas akken ur ukin, ur as-gin azal ; yessefk daɣen ad d-nini belli « taɛrabt n uwanek » i izemren ad tili tunsibt, ur telli werǧin d taɣelnawt, imi ur telli ara d tutlayt tayemmat n kra n Uzzayri …
Deg wadeg n tyuga tutlayin tiyemmatin/tut. Timuddurin, deg Lezzayer tunsibt seqdacen tayuga-nniḍen : tut. Tiɣelnawin-tunsibin/tiwerdalin… ɣef wakka ay ulac deg lakul n Lezzayer « la maternelle », ɣef wakka i yella kan « le préscolaire »….

D tisebbiwin-a akkit, gar-asent tid i d-nebder iwsawen, i daɣ-yeǧǧan numen ur yettaf ara iman-is Uqbayli deg uwanek-a aɛrab-ineslem ; d tisebbiwin-a i daɣ-yeǧǧan nekkat ad nesbedd awanek amaynut ideg ara afen Yizwawen iman-nsen, tutlayt-nsen tayemmat, amezruy-nsen, taɣerma-nsen…

Tegra-d tneqqiṭ taneggarut bɣiɣ ad awen-d mmeslayeɣ fell-as. Imawlan-nneɣ ǧǧan-aɣ-d anagraw n tugdut swayes leḥḥut tudrin n Leqbayel armi d asmi i t-terẓa Fransa, gar 1830 akked 1962, yerna ikemmel-as udabu n Lezzayer. Tugdut-a i nebɣa ad d-nesbedd ass-a, tella deg tmetti-nneɣ n zik-nni… D tidet, d tugdut mebla tikkin n lxalat ahat, am wakken i tella di Athènes, am wakken i tella di Rum, am wakken i tella di tmura n Lurup n tazwara n lqern wis 20… Anagraw-a n tugdut i daɣ-d-ǧǧan lejdud ur tt-yeffiɣ ara nnun, d tidet ilaq ad tt-nseggem, ad tt-nleqqem … Maca, akken yebɣu ixuss unagraw-a n tugdut, yif « tugdut » i yellan deg La République Algérienne Démocratique et Populaire …

{sell i yinaw n Pr Kamal Bouamara:}


11 COMMENTS

 1. Azul fellawen,

  Tanmirt i mass Bouarama pour la contribution au sujet de notre culture. C’est très éclairant.

  • azul, awal-ik yelha a Mass Buεmara, s Teqbaylit i t-id-tenniḍ i yat ugraw n Tizi n Semlal, wid ur neli din zemren ad at-γren neγ ad as-slen deg tvidyut n tamurt.info, tesskenḍ-aγ-id akk amek id aγ-cudden ar webrid-a-nsen n taεrabt-tineslemt, i wakken ad aγ-seffsin deg-s, ulac akk awham, ass-a, mi d-gran warraw-nneγ ur ssinen ad γren taqbaylit.

 2. Azul,

  Nekk myezggeγ-d d wayen i d-yenna Kamal Buâmara! Tura tamsalt akkud ttifrat n wuguren ggran-d ar yeqvayliyen, ma ħemmlen-tt, ma ttmeslayen-tt, ma ttarun-tt? ur t-negger ara, ma yella ǵǵan-tt akken tella ass-a, ala nnger i tt-yeggunin.

  • azul, d tidet tura teggra-d kan ar γur-nneγ s Leqvayel, ma nra a d-nekkes tutlayt-nneγ seg nnger, ilaq ad nuγal ar unagraw imezwura-nneγ, d tuddsa swayes selḥuyen tudrin, akken d yenna Mass Buεmara, γas di tallit-nni ur ttikkint ara lxalat, maca tura ad ttikkint am urgaz am tmeṭṭut kifkif, ad neddukkel deg wevrid-a n timanit ad nesεu awanek i wakken a d-nerr ayen i γ-yettwakksen, acku ur nezmir ara ad nraju alama teγli temhersa-ya n tiẓrakti taεravt-tineslemt.

 3. I tazwara akkinigh tanemirt a mass Bouamara.
  Iwakken atsidir taqbaylit ilaq a tsaghren igarden deg segwas amezwaru u tsutlayt tamazwarut.
  Ilaq a naru i ymactah (tiqsidin,tizlatine,issoura)
  Ayen yelhan hamlant waraw negh

  Amedya isura n pucci,Narnia,Dda spilu,ali d waali hamlent nezzah warraw negh

  Nettaghasent id imi nhemel taqbaylit.

 4. azul mas kamal.
  Tanemmirt-ik ghef leqdic-ik i yidles -nnegh.

  tennit-d:
  « nekkat ad nesbedd awanek amaynut ideg ara afen Yizwawen iman-nsen, tutlayt-nsen tayemmat, amezruy-nsen, taɣerma-nsen »

  anwa Awanek amaynut i tevghit ad tinid? azayri nigh aqvayli?

 5. Yenna Ccix Muḥand deg wawal-is: « Awal itiferrun d awal. » Ihi awal n Umassan (Pr.) Kamel Bouamara yefratt-id ɣef ayen icudden ɣer tutlayt. D tidet, win iran ad yili d ilelli di tmurt-is ad isseqdec tutlayt-is. Yessefk yal aqbayli iran tilelli, talakt akked timanit i tmurt n Yiqbayliyen, ad yesseqdec tutlayt taqbaylit di yal taɣult ….di yal aḥric n tudert. Acku ma temmut tutlayt n weɣref ula ay-s-d-igran n tudert i wegdud.
  « Awal ma wezzil yefra, ma ɣezzif ad yini kra », ihi ad greɣ tiɣri i yeqbayliyen anda ma llan ( di 4 n ɣemmar n umaḍal) ad mmeslayen u ad arun taqbaylit-nsen akken ur tnegger tutlayt-nneɣ ur n-negger nekni.
  Tanemmirt a Mass Bouamara ɣef yinaw-ik aziḍan, izeddigen akken zeddigit waman id yeffɣen seg udrar aqbayli anasli. Afud igerrzen deg senfaren-ik.

 6. I wigad d tigad wer nesɛ’ara ttawil aken ad arun(t) Tamaziɣt s isekkilen n talatinit, haten wunasiw n tmaziɣṭ s sin wudmawen, udem AZERTY (i yinasiwen n Tafransist) d wudem QWERTY (i yinasiwen n taglizit).

  Ḍemɛaɣ ad wen yers ɣef ul, ad wend d-yehwu.

  Ma temmugrem-d ugur tesɛam asteqsi, eǧǧet-iyi izen di skype (s-ddaw yisem n « ah_cene »).

  Ad snemreɣ aɣmis agi tamurt.info, d ufrin deg iɣmisen nneɣ, akk d ineɣmasen d yimyura t-yesedduyen yal yiwen yal yiwet s yisem-is d wazal-is. Aḥudd’ aḥunnu fellawen-akk, garawen Mass Kamal Bouamara.

  https://docs.google.com/uc?id=0BylhyHM6yPXJYTBmODExMGEtYWRhMS00YzZlLTk0MmYtZGEzMDQ1ZDhjMjAz&export=download&hl=en

  Tekki dagi ma tevɣam « [ANASIW AZERTY->https://docs.google.com/uc?id=0BylhyHM6yPXJYTBmODExMGEtYWRhMS00YzZlLTk0MmYtZGEzMDQ1ZDhjMjAz&export=download&hl=en] »

  Tekki dagi ma tevɣam « [ANASIW QWERTY->https://docs.google.com/uc?id=0BylhyHM6yPXJNDNhZGY4NzQtYWNlNy00ZDc1LThhZDEtMjA3N2JiNDg1ZDM1&export=download&hl=en] »

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here