Ismektiyen

6

Azemz n 25 di yunyu d win isseqvaren. D win itetten di tsiswa n wid iceffun, n wid ur ntettu. Acku ismektay aγ-d d yir ass assmi iγli yiwen gar yizmawen nneγ. Assmi iγli Lwennas illan iteqqed aγ tisiswa nneγ s wawal-is n yiseγ. Illa ihi unuγni mi ara d-yaweḍ wassa. Maca issefk dagi a nessemgired gar inuγniyen nneγ. Macci d aγiḍi kan iγ iγaḍ am akken iγ ttγiḍint tyayatin nneγ mi ara tent id-nemmekti. Ala macci kif kif. Anuγni nneγ assa ikkad si tikin nuki d yilem d-ijja Lwennas. Ilem d-ijja iqqim kan akken d ilem. Yiwen ur t iccur acku macci d ayen fessusen ad iṭṭef umdan amkan am win Lwennas di tmetti taqvaylit.

 

Taluft nniḍen isenḥafen diγen ugar d tin n 19 di yunyu ass mi iγli Umeẓyan At Sâid mmi-s n Ferḥat, aselway unaγaḍ. Ar assa yiwen ur « iẓri » win t inγan. Yiwen ur ittaḥves yiwen ur tticuraâ. Limer ur d-ḍri ara yelli as iniγ d awezγi ad t teḍru temsalt am ta di tmurt n Fransa. Maca teḍra-d.

Ihi ass n 19 ismektay aγ-d d akken ur neswi ara aṭas zdat wallen Iṛumyen imi imenγi Umeẓyan d taluft tasertant. Yerna neẓra ak ansi iγ d-kka tyita. Ayen ara ṛzen iqerray nsen Iṛumyen imi ur nezmir i wacemma? Ayen ara gen kra syin ad d-msukkasen nutni d imeddukal nsen udavu n Llezzayer?

A nernu ssmana kan a nruḥ a neḥlu ad d-yaweḍ wass n 25 aγ ismenḍef diγen. Aγ id ismekti daγen d akken ur nezmir i wacemma imi ula d imenγi n Lwennas d taluft tasertant. Dacu kan tikkelt agi deg uxxam akya i nettwaḥqer. Ihi ama dihin ama da, wid ur nesâi lhiva ad ttewwten ad ttwanγan war ceḥḥa d ukukru.

Tilufa yagi imenγi deg neγ,  neγ gar aneγ macci d tamaynutt. D taqvurt imi tella-d yagi macci d tikkelt: Messili, dda Lmu, Krim Belqasem. Tigi ak zzrint di tγanimt srid. Ta ar tatut ta ar usmekti di imeṭṭi.

Ismektiyen lhan imi reglen avrid i tatut. Tijmilin lhant akken yiwen ur inekker ayen uqmen d wayen i γef γlin yergazen nneγ maca simmal nedder ddaw uḍar umaḥrus aârav ineslem iswi amenzu ismektiyen nneγ d tiririt gar wallen nneγ d adken mazal aγ ddaw uḍar d laânaya n Waâraven i nella assa. Aḥlil aḥlil!