Justin Trudeau, am vava-s am mmi-s

36

Iḍelli ihi id-llant tifranin tifidiraliyin di Kanada. D Justin Trudeau, aqerruy ukavar alellam (Parti libéral) i tent ewwin. D aḥucu itent iḥuc seg akken tuγal tmurt d tazeggaγt, imi d azeggaγ i d ini n ukavar alellam. Laqen as 170 imazaten akken ad yawi tigti u yufa-d iman-is s 184 imeḍqan. Ad iseddu tamurt akken is-ihwa.

Ma d akavar n Stephan Harper illan iṭṭef akersi ittwet yir tiyita. Dγa tegla s Stephen imi iṭṭaxer. Yuder si 156 ar 99 imazaten. Imi mraw iseggassen ayagi d netta isseddaw tamurt, yerna iksa-tt am yir ameksa, ur ivγi ara ad yelli deg umni d tamegla. D aya i γef i=ṭtef avrid-is iṭṭaxer. Atan ussan id-iteddun ad svedden aqerruy si laâḍil, syin ad tili timzizzelt anwa ara yuγalen d aγella neγ d ccaf ukavar akenmagaz (Parti conservateur).

Ma d win id-fγen d amezwaru, Justin Trudeau, ussan agi ad igajji ar uxxam anda d-ilul deg usegass n 1970 ass mi illa vava-s, Pierre-Elliott Trudeau, d aneγlaf amenzu n Kanada. Ineγlafen imezwura zzedγen di 24, Sussex Drive di Ottawa. Akka snat n smanat ad isved adavu ines u irreggem ad illint tlawin akken u achal illan n irgazen.

Ussan agi ihi ad yali γef uqerruy uwanek akanadi u ad ivdu amahil imi amecwar meqqer akken ad idhen udem n Kanada ar verra, ad iṣeggem ayen akken iqedder Stephen Harper. Ahat netta ad iffek tameẓẓuγt i wid iqedcen di tmussni, γef temsal n twennaḍt d umetti , ad iṭṭef afus i wid ictaqen d wid ixuṣen, ad iḥves lgirrat akken ad tuγal Kanada d tamurt n talwit, d tin isefruruyen talwit.

Ma d akavar azelmaḍ, NPD, niqal di tazwara issufγ-ed iferrawen imi d netta i illan d tamegla tunṣivt deg umni. Yerna medden âeglen ad vuṭṭin fell-as di tifranin maca, Thomas Mulcair, aqerruy ukavar iquzem akken ur asen ihwi i medden tamsalt n nniqab. Imi taγdemt takanadit tâemmed-as i yiwet n tmeṭṭut tapakistanit ad teffer udem-is di tfugla n la tγirmi, Thomas Mulcair inna-d imi taγdemt akka i tegzem ulayγer nek ara agiγ neγ ara ṛegmaγ ad vedlaγ illugan n temsalt agi. Tura Thomas Mulcair ur ivγi ad as-iruḥ lvuṭ n Inselmen. Maca d win Ikanadyaten is inessren, dγa yufa-d iman-is d wis 3, yuder si 103 ar 44 imazaten.

Le Bloc québécois daγen iqqers-as uyeddid. Xas akken yuγal-d Gilles Duceppe illan yagi γef uqerruy-is ur t-id iḥyi ara akken isen ihwa i wid iran azarug i Québec. Maca akken ivγu yili le Bloc québécois yuli si 4 ar 10 imazaten. Ma d Gilles ugin-t wid i umi id-ived d amazat tikkelt tis snat.