Sliman Σazem – Men ttif taruẓi kennu

6

{Sliman Σazem: am wakken lḥeq yettmettat!}

Zik asmi tella nniya
Igellil yerbeḥ wul-is
Yella nnif tella leḥya
Kul wa lḥerma deg uxxam-is
Tura mi tzad leqraya
Terwi-yaɣ lεeqliya
Bab-as inneker-it mmi-s
Akka i d lweqt aɣeddar

D imeslayen n yiwet n tallit izegren akud akken ad d-ilin d awalen n lebda , ara d-yaf umdan mi iten-yeḥwaj. Sliman Σazem , s taqbaylit timsereḥt, yeẓda isefra wuɣur ttεanin wid yeffuden lewqam akked tmusni. Ttnadin fell-asen medden si tsuta ɣer tayeḍ amer yes-sen ad qablen acqirew n tudert n yal ass. Tuttriwin i d-yesers Sliman Σazem ɣer unnar n tidmi, d tid yetteǧǧan amdan ad yekcem ɣer daxal n yiman-is , ad yemjadel d rray-is akken ad yejbu kra yeffren wad d-iban kra iεerqen:

Amek wa zzhher-is yekker
Fiḥel ma yexdem s lmul
Acu i ixdem yifker
Imi iεebba s ṭul
I temẓin yekrez uzger
Amek iten yeεlef uɣyul?

Lbaṭel yemlal yid-s Sliman Σazem si zik. D netta i d axṣim-is n lebda. S uḍaḍ yesnaεet-it, yekkes-as aɣumu akken ad d-iban εinani zdat medden. Yemla-yaɣ-d amek i d udem-is, yemlaya-ɣ-id iberdan ɣef ayeg ilaq ad nerwel ma yella ur nebɣi ara ad as-nili i ẓẓur d tadla:

Ma nettεemid i labṭel
A nuɣal yakk am ṭbel
Kul wa ad ihheggi aεrur-is!

Win yettnadin tidet, win id yesrusuyen idurar n lḥeq mgal tamuḥqranit, ad yaf abrid yessawen zdat-s am wakken i d as-yenna Lunis : “ Win yebɣan
lεezz iyi iman-is
ad yaff abrid-is yesεeb”
.

Ula d Sliman Σazem ur t-yezgil-ara wenect-a:

I lukan a leqbayel
A nesseḥseb a newzen
Weḥd-i i rebeɣ lḥif
Kra n win yettmeyyizen
Ma yella llan d irgazen
Ilaq ad ten-yawi nnif
D lluɣa-nneɣ i yi-iɣaḍen
Amek alarmi i tt-ḥeqren
Tetwaεzel tuɣal di rrif.

Lbaṭel ameqqran ɣer Sliman Σazem, d amur n teqbaylit yettwaksen deg tmurt-is. Temeslayt n teqbaylit yuɣalen d tarbibt. Am nettat am yimedyazen i t-id iḍefren deg ubrid-agi, tḥuza-t tiyyita, tuɣal-as d ljerḥ ur nḥellu:

Si zik uqbel Ruman
S kra n lǧens iεeddan
Qublen-t am yizmawen
Massinisa d Yuɣurten
D igelliden iṣeḥḥan
Asmi llan di dewlap- nsen
Ma yella inker-iten zzman
Mazal ǧǧan-d iẓuran
D-yeqqimen d lǧerra-nsen

Ɣer Sliman Σazem, tamḥeqranit d afus iɣeḍlen talsa, d tin yessengaren lḥeqq, d tin ibeṭṭun ger watmaten, d tin yattawin laṣel ɣer yifri. Ulac yir amdan am win inekkren lasel-is:

Teẓram yakk a leqbayel
Anwi d mmi-s n lasel
D win yettḥezziben i nnif-is

Naɣ diɣ :

Nefka leεhed i lwaldin
ssut n teqbaylit aḥnin
Fell-as ḥedd ur d aɣ-iɣur
Nɣenna yes-s la ttɣennin
Lǧil-agi i d-yullin
Di lmux-nsen la yettfur
Neqesdi-t ad t-id-nesbin
Ay akken bɣun inin
Wi cqa ma ketren lehḍur

Si tama niḍen , taqbaylit ɣer Sliman Σazem, ma din tenṭer, sebba diɣ d araw-is, am akken i d as-yenna Ferḥat:

Tenna-m wesser udem-is
Tzewǧem-d anda nniḍen
Tuɣem tiεdawin-is
Tesmegliz s wallen
Tebeḥbeḥ taɣect-is
Deg yimeṭṭi fell-awen

Ma Sliman Σazem si lǧiha-s yenna:

La ttrun ( wid yemmuten) sbeḥ tameddit
Gguman ad susmen
ɣef widen tɣur ddunit
Ad teddun mazal ṭṭsen
Wid inekṛen tajaddit
Acu i d asen d-yeqqimen

Kra yella yesεa ddwa ala win i yeṣṣren iman-is, yezenz iɣsan-is, ideqqer aglim-is, yesmundel allen-is ɣef tidet yellan. Tidet ɣer wid yettmeyyizen d nekwa. Yeqqar umedyaz:

I win ur nesεi isem
I wacu yella?
Ay akka i d lhem
Yeqqel d menwela
I limer yefheùm
Tidet d nekwa

Γer Sliman Σazem lebni n tjaddit, yeḥwaj lsas ur zmiren ad senquqlen wussan, neɣ ad t-ɣeḍlen ijenṭaḍ. Anita i d tala ideg ara d-yagem umdan lmut akken ad isaḥi iɣerban ad yenḍen lḥerma ɣef yidles akked lasel?

Ḥekkun-aɣ-d ɣef zik-nni
Nnif uzzal tamusni
D lfahmin d iṣebbaren
Akka ara nqeddem d tirni
A nettcewwiq netɣenni
ɣef wayen nnan u d-qqaren
La nessefruy nettmenni
Nettawi-d di leεenni
I d-newret seg yemɣaren

Kra yellan ẓẓay ad yenefsusi ma din isenned umdan ɣef tjaddit, ma din iḥuder timadit-ines. Timadit yebnan ɣef leεwayed, akked yidles. Tamslayt tella-yas d annar ideg ara tennerni wad teǧǧuǧǧeg. Akka am nekni am yal agdud di ddunit, nesεa tutlayt, yis ara nimɣur yes-s ara nennerni Yakk leḍyur mxalafen
Salt-asen ma msawalen
Yal wa amek yettiẓẓif

Γef iddra n waya, cceḥna ad tifsus, abrid ulama yeččur d isennanen, aḍar ad yelḥu, akken yebɣu yili leεtab, i yecqan amdan d asiweḍ:

A tala acuɣer ikem urggeɣ
Alxaṭar aεzizeḍ ɣef ul-iw
D ameẓyan ikem furqeɣ
Di lɣeǧba i-icab yixef-iw
Nekk meqqar la d qqereɣ
Ayen yellan deg ul-iw.

Akka i d Sliman Σazem, izem n tiza. Γer ɣer-s men tif lɣerba, ad yettwaḥḥerrem seg tmurt-is wala ad yefk afus ɣef yiseɣ n teqbaylit..Ma d lemtel si zik yella: {{men ttif taruẓi kennu}}.