Sya ar 50 iseggassen

9

Timti ara ttwaliγ ak ayen iḍerun d uγref aqvayli assa d wayen izrin fellas iḍelli cqiriwaγ deg iman iw γef amek ara yili azekka. Dacut udem n uγref aqbbayli kra n 50 iseggassen si tura d asawen? D ayen ara nteẓẓu assa ara nγellet azekka.

Assa aγref aqvayli illa kan. Akken walaγ ur iskir ara, ur yufi ara iman is akken ufan iman nsen kra iγarfan n umaḍal am uγref aglizi, afransis neγ almani. Tasekla mazal-itt s imi kan, ilaq ad tnadiḍ akken ad tafeḍ ungal s teqvaylit, iγmisen fiḥel. Tilizriyin sennig BRTV illan d ayla n Ssaâdi ulac. Wannag tinna n Llezzayer this 4 d tin n usneslem kan. Tameslayt tuγal di ṭṭarf u myal ass ttqejjiment degs tutlayin nniḍen. Macci d yiwen wawal macci d sin iseqdacen medden mi lliγ meẓẓiyaγ tura ulac iten, fernen asen medden wiyaḍ s trumit neγ s taâravt. Amedya: yagi yuγal d déjà, Timi tuγal d laâyun, akud yuγal d leweqt, uqem ikkes as amkan xdem.

Aqvayli assa ur ittneḥsav ara. Ulac di tmurt n Llezzayer Aqbbayli. Illa kan ma isbbur tanekkit tazzayrit taâravt tineslemt. Win ur nezmir ad yidir d ayen illa, ur nezmir ad asnerni deg udlis-is iteddu ar nger. D aya i γef assa Aqbbayli atan gar ibbardan: win ara t yawin ad ilhu d yiman-is ad isbbed awanek d wayen ara iḥarbben fell-as d win daγen ad isebbken am akka illa tura u ad ittufettet, ad ittfezziâ cwiṭ cwiṭ alma inger.

Ilaq as ad yaγ yiwen di sin ivardan agi. Afran akken nniḍen ur illi. Ad yufrar ad igem neγ ad ittwarmel ad ifsi.

Aṭas n Igawawen iγ d-iqqaren anecta ur d-iḍaru ara imi si zik n zik nni d nekni nezga d amennuγ d uccaqlal γef tnekkit nneγ. Tameslayt nneγ tzegred macci d yiwet n talit, temnaâd i macci yiwet n twaγit. Anecta s tmeṭṭut teqvaylit id-isksrayen tarwa-s s teqvaylit. D nettat i d imcidi iccuden idelli ar wassa. D nettat i iḥuden idles nneγ imi tefka-t i mmis d yellis ad t refden akken nutni daγen ad t id-jjen i tarwa nsen. Akka wa ittak-it i wa almi iγ d-ewweḍ assa.

Maca assa tveddel tegnitt. Tameṭṭut taqvaylit macci am zik i tella assa. Acku zik ur teγri ara tessen kan taqvaylit. Assa tameṭṭut taqvaylit sγren as taâravt d ttrumit. Tuγal teγra. Tura mi nekni mazal aγ nettwaḥres, win iγran seg neγ, iγra idles medden s tmeslayt n medden. Ihi tameṭṭut taqvaylit sya d afella re tettzmir ara ad tḥud taqvaylit. 50 iseggassen akka d assawen, ma ur nveddel acemma assa fell-aneγ, ad t nger teqvaylit. Win icuken ur d-ḍerru ara ad issel i iman-is amek ittmeslay assa. Win iγilen d awal kan ad iâred ad irfed awal s teqvaylit γef kra usentel ad iwali d akken ivda nger assa. Acku ur ittfaka ara sin wawalen mi ara d-ṭṭarḍeq s tefransist.

50 iseggassen d assawen, di 2075 at Yiraten, at Wacif, at Yanni, at Jennad, at Mengellat, at Yahya, at Yellilten d wiyaḍ nniḍen, ad ttemsawalen s tin n Bexta. A nuγal a nesâu atmaten gar iγerfan n Umma. Am arezg nneγ. Ilha neγ diri-t wanect-a imi neẓra ar din i nteddu akken avrid nevγu neṭṭef it ad iskar. Maca ma nenger ad tettuγaḍ  cwiṭ talsa, ad run imezwura nneγ deg iẓekwa, ad ttin timedlin.