Tixidas n Llezzayer d ufus averrani

0

Mi id-iḍra kra iten isargagin acku ẓran izmer ad ten ihud, ad as semmin afus averrani. Akka id slalayen deg ulawen n medden taγelnaẓri, tayri n tmurt, veqqu ad tt harveḍ fell-as, ad t terreḍ akk-in fell-as lada. Akka iγ ten id-smarkayen myal tikkelt.

Vdan tt di 63 tecca asen. Nnan i Iqvayliyen yulin imiren ar udrar mgal nsen, atan tamurt n Lmerruk tecca yaγ tilisa yerna teḥqer aγ. Dγa sersen aveckiḍ mgal Aâraven n Llezzayer uzlen, kkukin ad ewwten Imarukiyen ur nuksan. Mi d-zzin ar taluft ukkin-d d yiman nsen ufan-d tarvut tekkes. D tacerkett i ten ittfen.

Syin di 1976 d 1980 kif kif. D afus averrani diγen id-iweṣṣan at tmurt akken ad cebblen imḍebren u teszelgen tikli n tmurt ar zdat. Ar Wâraven tecca diγen imi d Fransa ak i ccuken.

Di tefsut taverkant, d afus averrani diγen i tt igan. Kra id-iḍran d afus averrani. Nutni di tama kkaten nneqen deg ilmeẓyen iqvayliyen di tayeḍ ttrun qqaren d iverraniyen iγ ivγan ayen n dir. I tikkelt nniḍen tecca ar Wâraven. Aγucu deg uqvayli γures lvenna ar Wâraven n Llezzayer. Ussan nni dγa le quotidien d’Oran iseqsa imesvriden di Wehran γef twaγit iteddun di tmurt n Iqvayliyen imiren u wid ak is d-irran awal nnan-d d Fransa id-smentagen i tmes n Uqvayli.

Maca xas afus averrani issaweḍ iten ar levγi nsen imi Aâraven ur ttxemmimen ara, ur sseqsayen ara, ur ssuturen acemma. Meskud fkan asen anda ara zedγen u d wayen ara ccen, lahna tawat.

Ma d afus averrani, di tilawt, d wigi i t id ijebden i t ittuqimen. D adavu n Llezzayer i d vu txidas. Atentin kra n tegnatin anda igar udavu n Llezzayer iman is ar wayren i t ixḍan almi yuγal d afus averrani s timad is:

Polisario imi d netta i iṭṭfen afus, isen fkan allalen d isurdiyen i Iṣaḥrawiyen. Anect agi ak mgal Lmerruk, akken ad iḍur ljjar-is.

Azawad d Itargiyen: ismenteg times diγen di Azawad s ufus Isneslemen n AQMI. Ismerki Itargiyen ass mi ikcem gar asen almi ur as ufin avrid. mwaten mbu-garasen. Sakin iâarḍ-ed amaḍal ar usarag n talwit di Llezzayer tamaneγt. Inγa irna iâezza. Ala stut m-levtut isent izmreni tigi.

Irevraven: isved irebraven d-islul di tallit n 90 deg waṭas n temsal iânan tasartit tagraγlant. Wisen inwa s wakka ar iswu ar wiyaḍ neγ iγil akka ad ten issergagi ad agaden. Di 1995, ukren yiwet n tfarfart Airbus n Air France. Amek i zemren irevraven af awḍen ar tfarfart s leslaḥ ma illa ulac γur sen afus ar insulta? Akken zgan ttkellixen γef medden am akken macci d mutni i tt igan.

Tamsalt n “les moines” n tevḥirin tineggura agi tvan-d. Ulac win ur nessin tudart n Zituni d wamek yuγal d aqerruy n GIA di tmnaḍt n tevḥirin. Ama tilizriyin ama d idlisen feḍḥen-d ak taluft. Ma d adavu n Llezzayer mazal-it ittkellix γef Fransa.

Deg imenγiyen di tmura tiverraniyin diγen di iwwi-d iman is. Si Krim Belqasem ar Umeẓyan at Sâid mebla ma nettu Mecili. Tixazaviyin di verra izmer asent.

Ihi afus n udavu azzayri γezzif ama di tmurt-is ama verra n tmurt-is. Fihel ma ittjewwiq aγ-d s ufus averrani myal tikkelt ara d-iḍru kra ikukra. Tixidas izmer asent s ufus averrani neγ s win n tmurt!

Ec akk-in err akk-in s tlufa-k vaâed iyi akk-in!

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here