Tullist – Tanfust n Yiɣil-St-Michel

24

Walaɣ-tt di tazwara si Cancale teɣremt-agi n tewkilin ittwaẓẓun deg yillel. Ur tt-fṛizeɣ ara mliḥ imi tbedd deg yigenni tagut taɣiɣdant i yas-irran tili.

Walaɣ-tt daɣen si tama n Avranches deg yimir n uɣelluy n yiṭij. Ṛṛmel awesɛan ifesren s teɣzi n tmuɣli, illa d azeggaɣ; igli, d azeggaɣ ; abuɣaz aṭagan, akk d azeggaɣ; timɛemmeṛt taḥecraruft, iman-is, temɣi-d dihinna, tebɛed ɣef lberr am txelwit tasugnant, tessewham am ṣṣraya n tirga, d tadrugant, d tabaḥant, meḥsub ɣumment-tt tillas di leḥmuregga n wass iruḥen ad tefnu.

Ruḥeɣ ɣer-s azekka-nni tafrara, leḥḥuɣ ɣef yijdi, cexceɣ seg-s; reṣṣant wallen-iw deg usɣun-a ameqran am udrar, imlekken am rrxem, afrawan am lfina. Akken ttaẓeɣ ɣer-s, tettent-i tsewham ugar, acku ulac nnig-s ahat deg umaḍal ayen immden issedhacen.

Ttcaliɣ daxel-is, wehmeɣ seg wayen ttwaliɣ amzun skefleɣ-d axxam n yiwen uṛebbit mi akken zerriɣ ɣef tzeɣwa-s i bubben yiɛrusen ifsasanen d yiẓayanen, mi akken zerriɣ deg yigniren-is ittfeǧǧiǧen d tafat n wass, reffdeɣ allen-iw idehcen ɣer ṣṣwameɛ-a icban iẓeḍyen iruḥen di tegnawt, ladɣa amyekcem-a amkerriw n tsegdalin, n tregragin, n udlag asdidan amesrar, n tballiwin n uẓru akked d usreqqet ucbiḥ n gṛanit; ayagi akk d tawuri tasegdant tameqraḥant i tessali tẓuri taɛewwajt s lmul d wul.

Mi akken zzreɣ di ttewḥid, iɛna-yi-d yiwen ufellaḥ anuṛmundi, yules-iyi-d tadyant n umennuɣ ameqran iḍran gar Saint Michel akked Cciṭan.

Inna yiwen uɛewwaj ijehlen : ‘‘Ṛebbi, ixleq-d amdan ɣef ṣṣura-s; lameɛna amdan, irra-yas-tt akken ilaq.’’

Awal-a, ɣer-s yiwet tidet tamaɣlalt; isḍuli ad d-nesnulfu di yal amenẓaw ama d tanfust n yillu adigan, ama d tin n lawliyya iɛerḍiyen n yal tamnaḍt. Azenǧi, isɛa ṣṣnem aweḥci ameččay n yimdanen ; tasreḍt n Muḥemmed, tessureg asiknew n tlawin akked taččert n lǧennet d tiḥuṛṛtin; Iɣriqiyen, — aɣref axeddam — qeddsen akk afrayen i tegber tnefsit.

Yal taddart n Fransa tella ddaw leɛnaya n lwali ines amḥaddi ittbeddilen ilmend n yimezdaɣ.

Wamma Saint Michel iɛussen ɣef Nuṛmundi-n-Wadda, Saint Michel aneglus, udem n sseɛḍ d rrbeḥ, ssif n lqedra, assaḍ n yigenni; d netta i yugaren iqehṛen Cciṭan.

Meɛna, Anuṛmundi bu tḥeṛciwin d tmezrigin, bab n nnxayel akked cctat, a-t-ah wakken ifhem d wamek d-ittales amenɣi n lwali ameqran akked Cciṭan:

‘‘Akken ad isellek si tballaɣin n Cciṭan, ibna unarag-is Sain Michel di tlemmast n ugaraw tanezduɣt-a i yuklal ugeldun n lmalayek; d tidet, anagar agurram am netta i izemren ad d-isnulfu i yiman-is tanezduɣ i tt-icban.

Meɛna, mi akken mazal ittkukru tixettalin n umcum, izzi i wayla-s s ṛṛmel imleɣleɣ udɣil ugar n yill.

Cciṭan, izdeɣ aɛecciw menwala di ceṭṭ ; maca ikseb ilmaten igleglen d aman imerɣanen, leqwaɛi ittṣaben ideg d-tmeɣɣi lɣella iblulsen, timizar tinesbaɣurin d yiɛerquben ittarrwen bla ceḥḥa; deg yimir igelled lwali ala ɣef yijdi. S wakka, Cciṭan d amerkanti; ma d Saint Michel, d aẓawali am umneṭri.

Seld kra yiseggasen n lḥif d tgullelt, irfa si tɣawsiwin-a, imxemmam ad imtawa akked Cciṭan, maca taluft mačči d tin fessusen imi aɛefrit-a d win ijgugulen di lexwayer-is.

Imxemman s teɣzi n setta wagguren ; sakkin, yiwet tsebḥit, irza ɣer lberr. Illa Yiblis itečč aḥlul sdat tewwurt-is, mi iwala imqeddes, izreb ɣer-s ad t-immager, imir-imir issuden adda n lekmam-is, iɛreḍ-it ad ikcem, rnu ifka-yas ayen ara t-id-isṭurrcen.

Segmi iswa Saint Michel akus n uyefki, irfed awal :

— Usiɣ-d akken ad ak-ssumreɣ yiwet temsalt inefɛen.

Cciṭan, d bu niyya kan wer nesɛi tiḥerci, irra-yas :

— Iwulem-iyi.

— A-t-ah ; ad i-teǧǧeḍ akk tamurt-ik.

Iḥcer Yiblis, ibɣa ad d-immeslay :

— Maca…

Ikemmel din-din Saint Michel :

— Esl-d qbel ! ad i-teǧǧeḍ akk tamurt-ik; ad ledhuɣ d uḥraz, d uxeddim, d tkerza, d uzraɛ, d uɣebbwer akked kra illan, sakkin ad nebḍu lɣella mzeggen. Neɣ d acu tenniḍ ?

Cciṭan, di ssber ines d alexxax, iqbel; acu kan issuter ad as-d-irnu kra yiselman bninen i d-igemmer di tamiwin i d-izzin i Yiɣil aywenni. Saint Michel iṛeggem-as s yiselman.

Mxemmasen, ssusfen d idis akken ad d-seknen belli mtawan msefhamen, ikemmel yimqeddes inna:

— Esl-d! ur bɣiɣ ara ad teččḥeḍ fell-i neɣ ad i-tezzmeḍ. Fren ayen i tesmenyafeḍ: lɣella ara yilin nnig tmurt neɣ tin ara d-yagaren ddaw tmurt ?

— Ad ddmeɣ tin ara yilin nnig tmurt.

— Nemsefham. (i yas-inna Yimqeddes)

Sakkin iruḥ.

Zrin setta wagguren, ur illi deg ugni awesɛan n Cciṭan ala tixizzutin, tileftin, tibeṣlin, aṣalsifis akked yimɣan uɣur aẓar afwayan ilhan abninan, ma d ifer-nsen ur iṣliḥ anagar i uɛlaf n yiɣersiwen.

Cciṭan, ur t-id-iṣaḥ yiqiḥ, ibɣa ad ifsex amtawa, iḥseb Saint Michel d ‘‘bu tmenqas’’.

Maca Imqeddes yufa-yas lbenna i tfellaḥt ; izzi ɣer Yiblis inna-yas :

— Ḍemneɣ-k ma xemmeɣ i wacemma, ayagi yusa-d kan akka bla ttɛamud;ur telli d tuccḍa-w. Rnu, akken ad ak-d-ɣermeɣ, ad ak-ssumreɣ ad teddmeḍ aseggas-a ayen akk illan ddaw wakal.

— Qebleɣ ayagi. (i inna Cciṭan)

Di tefsut i d-iḍefren, tajumma n yigwnan akk n Ṛṛuḥ imceṛṛi, dlen-tt yirden iččuren, taẓekkunt tafwayant annect n tnaqusin, lkettan, lkuẓa ameqran, iffis azeggaɣ, tajilbant, lekremb, tifeɣwa d wayen ifessun s umata i yiṭij d imenda neɣ d iguma.

Cciṭan iwumi ur d-iṣaḥ wacemma tikkelt tis-snat, irfa ayen din!
Ijmeɛ ilmaten-is d yifelḥan-is, rnu isɛuẓẓeg s umata ɣef yisumren imaynuten n unarag-is.

Immed useggas. Ibedd Saint Michel s ufella n teɣremt-is, iskad tamurt tawesɛant taṣabant, ittwali Cciṭan mi ittwellih lxedma, isserwat, ilewwi, issexzan lɣellat. Saint Michel, igren icḥen, irfa yuref imi ur izmir i kra; ur izmir ara ad ikellex i Cciṭan tikkelt tis-kraḍt, iɣtes ad d-yaɣ llza, iɛna-t ad t-id-iɛreḍ ɣer yimensi i wass n letnayen i d-iteddun.

— Ur tecriheḍ ara di tfellaḥt-nni i yaɣ-izdin, (i yas–inna) ḥsiɣ s waya; maca ur bɣiɣ ara ad d-tegri gar-aneɣ cceḥna, tin ɣer-s ssarameɣ ad d-taseḍ ad temmensiḍ yid-i. Ad ak-seččeɣ lerbayeḥ ilhan.

Iqbel Cciṭan imir imir imi aseqḍiḍ-is am tluxxext-is. Deg wass n usihar, ibges Cciṭan ilṭec, iwwi abrid n Yiɣil.

Isɣam-it Saint Michel ɣer tgida taxlaft. Ibda-yas s umetred iɛeččren d ijajuren n yiyuzaḍ d tqinsyiwin, s tkurin d tɛeṣbanin n uksum n uḥelluf, sakkin sin yiselman imeqranen s twaracin n teklilt, sakkin yiwet tdandunt tamellalt teččur d aqesṭel ilman di ccrab, sakkin yiwet tmessaḍt n ucedluḥ tafesgant am ungul, sakkin d izegza ifessin deg yimi akked uɣrum ilhan iḥman ittfuṛṛun d tafenda n wudi.

Swan ssidr amsari bu ukuffit d tiẓedt, d waman n tẓurin izeggaɣen isekkṛen, rnu seld yal aḍajin n tmečča, tessen aman-n-tudert n teffaḥ. Isgwergwir Cciṭan isgaḍ am ucbayli, armi i tt-ikker waẓ akkin, indeh-as uɛebbuḍ-is.

Dɣa Saint Michel, iwwet ikker s tɣara muhaben issexlaɛen, isreɣreɣ fell-as :

— Ṭṭixer sdat-iii ! Ṭṭixer sdat-i a lǧayeḥ ! tɛemmdeḍ … Ṭṭixer sdat-i…
Inceggal Cciṭan irwel, ma d Saint Michel, iddem ɣer-s iqwi, isqerqer-it.

Ttazzalen gar texxamin, tezzin i teɛreṣtin, ttalin tikeddanin n beṛṛa, ttṛabaɛen ɣef yicerfan d lkifan, ttneggizen si tregragt ɣer tregragt. Cciṭan ameɣbun, illa di yir tagnit; yuḍen itfegget, irewwel kan, isxeḍ akk tanezduɣt n wuɣris. Di taggara yufa-d iman-is ɣef ssḍeh aneggaru, – iwsawen akk – anda istewɛa ɣef ubuɣaz ameqraḥan s yiɣerman-is iggugin, s yijdi-is d yimerjan-is. Ur izmir ara ad irwel nnig waya; imekken-as yimqeddes s azagur s yiwet tyita n uḍar tudɣilt i t-iɛellan deg yigenni am ddabex.

Izzerzef di tegnawt am umeẓrag, iɣli ibbeɛzaq sdat yiɣrem n Mortain ; ntan wacciwen n unyir-is d waccaren n yifassen-is d yiḍarren-is s telqey deg ucṛuf iḥerzen d lebda lǧerrat n uɣelluy-a n Cciṭan.

Ikker-d isquḍur, – iqucceḥ ar taggara n zzman – iskad ɣer lebɛed Iɣil n lqedra iɛǧeǧǧin deg yigenni am uqincur deg yimir n uɣelluy, iḥsa dakken ittwarna d lebda deg umennuɣ-a ur nemɛadal, iruḥ izzuɣur akesluḥ-is, iwelleh ɣer tmura iggugin, iǧǧa i ucengu ines tiferkiwin-is, iɛerqyab-is d tzuɣar-is akked yilmaten-is.

A-t-ah wamek Saint Michel, amestan n Yinuṛmundiyen irna Cciṭan.’’
Yiwen uɣref-nniḍen, issugen-d ṭṭrad-a, akken-nniḍen.

Ahmed Hamoum