Yya-w ad nemagret tafsut

4

Zik, asmi tella tmurt n iqbayliyen tettidir di tlelli d timanit, asmi nettidir kan ger-aneɣ, ass-nni i deg ulac adabu d leqwanen-is, ulac tiliẓri d yir isallen-ines, ulac tasartit s Uyaḥya, belxadem, lɛaziz d iselfan-is, ulac ddel, lxuf, tiruxsa d ijadarmiyen…atg. Ass-n nettmagar tafsut akka aḍani s wuzmumeg d teḍsa; ntekkes ijeǧǧigen, nettegliliz di leḥcic, nesirid s waman iteddun deg tregwa d iɣezṛan, teddun i teddu yid-sen laman, aman-nni isemmaḍen, zeddig-it i tarda d tisit !

Ass-a nettmagar rṣas di tafsut, lḥif d ddel ẓedmen-d ɣef tudrin. Ijeǧǧigen nettwali-ten d isennanen, ur d-yegri weglilez di leḥcic, rẓag ula ɣef lmal, aman-nni isemmaḍen ass-a luɣen, zeggaɣ-it seg idamen n ilmeẓyen yeɣlin di tefsut-nni… Wissen ma ad ɛiwden ad d-mɣin ijeǧǧigen-nni? Ass-a iɣeẓran d tregwa qquren, ttawin anza n wid yemrarɣen, n wid yeɣlin ɣef tidett, ṣṣut-is yiwweḍ tudrin, yessedwawes idarman d yixxamen yeqqimen d ilmawen. Anza-nni ur yerri yiwen i teɣri-s, anza-nni kukran-t, ugin-t imeẓẓaɣ ad as-slen.

Ass-a ma ad iɛiwed wefrux ad yecnu di tegnawt anida i d as-t-ikkes amḍiq bururu. Ifrax bḥebḥen, ijeǧǧigen qquṛen, iɣeẓran kkawen, ilmeẓyen mmuten…. Adrar mazal-it kan d win, nessekna-t si ddel ɣas akken mazal yeddem-aɣ ɣef waɛrur-is, wissen ma mazal-as ad yerfed s tiṭ ? Yeḥdeṛ i lɛar, yella d anagi asmi nɣan amedyaz d umusnaw asmi nɣan ilmeẓyen akken d-gren tara. Ula d netta iḥuza-t ddel asmi yuɣal d axxam i yirebraben i d-ɣeḍlen tugdi ɣef At tissas!

Ma ad neǧǧ tudrin d wayen akk i d-asent-id-yezzin ? Ass-a i tent-iɛemren d at iččumar, iṣaḥ-d wawal at yilɣi! Lbaṭel nettwali-t, imi yeggugem, ddel nettidir-it, s lxuf i ten-ceččay, si dɣel ntezzi allen ɣef bab n yiseɣ maɣef ad ɣ-d-ismekti ɣef tirugza neɣ d wayen ilaqen.

Ihi yya-w ad nemagret tafsut s timanit d tugdut, yya-w ad nemagret tafsut s izerfan i tmeṭṭut, amager n tefsut d ameyyez d ttbut. Yya-w ad tt-nemagret s tidett, s tlelli, s lebɣi. Ad ner aman s iɣeẓran, ad ner laman deg waman, ad ner ijeǧǧigen; yal ajeǧǧig ad neḍbeɛ deg-s isem n wid yeɣlin di tefsut i wakken ad tidir tefsur, ɣef tugdut i wakken ad tidir tugdut. Ad as-d-ner lhiba i wedrar-nni, ad as-nessels abarnus d lfuḍa, ad s-ncebbaḥ am teslit n Wanẓar, ad d-ner tajmaɛt-nni iferrun tilla d imenɣan s wawal zeddigen, yeṣfan, ad as-nernu izerfan n wemdan, ad nefk i wawal awal, ṣwab ad d-yuɣal ɣer tudrin.

Yya-w ad nemagret tafsut, ad nmuqelet s immal, ad as-nekkes ayen deg-s yerkan, ad yeḥlu yilleḍ yeṣurṣḍen ɣef wallen, ad ner azal i tmuɣli; ad att-nessew s tayri, ad neẓẓu deg-s yal d azref, yal d targit, yal d asirem i teqbaylit ad tt-id-afent tsutwin i d-iteddun.