Γef iddra n usenǧaq aqbayli, Γilas yettwakkes seg terbaεt taɣelnawt n Lezzayer!

0
489

Iḍelli, asleɣmay n terbaεt taɣelnawt, mas Rabeḥ Saεdan, yenna-d belli amyurar aqbayli Γiles, amnṭag n terbaεt taglizit Hal City, ur yettekki ara deg teqbuct n tefriqt, ad d-yilin deg waggur n yennayer i d-iteddun, deg Ungula. Asleɣmay yenna-d belli tukksa n Γiles seg terbaεt, sebba-s d tazmert n tfekka-s d tẓuri-ines.
Maca tidet, d ayen nniḍen yakk! Medden yakk ẓran belli Γiles yettzuxxu s teqbaylit-is, yettaṭṭaf-d tiwlafin s usenjaq aqbayli, ayen ur yeεjiben ara i yimdebbren ɣef uqerruy-nsen Butefliqa.