Arim, Tuber 3, 2022

Ussan n imuras di tmurt taqvaylit

TAMURT - Kra n tikelt mara d-aweḍen ussan n imuras, tiftisin n Uẓeffun, Tigzirt, Melbu, Tichy, Vgayet, ad d-mgagin ɣur-sent waɛraven inselmen am uglaf n tzizwa. Akk-a ussan agi, abrid n Uẓeffun ar tama n yillel Ager, ur tezmireḍ ara ad tedduḍ s tkerrust di tama n tuffɣa neɣ n unekcum. Nekk, ayen i yisewhamen, qqareɣ-as : "acuɣer aɛraven-agi izayriyen ttmirin-d _ar teftisin n tmurt taqvaylit ? Ayɣer anect-a, d acu n sebba ?

Taqbaylit

Amek ara yili uzekka

TAMURT - Awal-iw i tarwa taqvaylit akken ad tbedd ɣef tutlayt-is d wansayen-is akken ur neggren ara. Maca illa wamek ara nxedmet akken ayen iɣ-isewɛeden icengga n aɛraven-ineslemen izayriyen d uḍabu-nsen, ur d-iḍerru ara ma irad Yillu.

Tiwlafin n Ferhat Bouda ssuzzurent tafat n yidles-nneɣ di tmurt n Lalman

FRANKFURT AM MAIN (TAMURT) - Ass n 17.03.2022 yeldi yiwen wexxam di tlemmast n Frankfurt am Main/Lalman i tewlafin n Ferhat Bouda. D tameɣra tameqqrant. Axxam yettkemkum (yeččur) d inebgawen (tinebgawin) i d-yewsan ad ẓran tiwlafin-is. Llan daɣen dinna ineɣmasen; (tineɣmasin).

Akwit a widak ignen

Taqbaylit nnig kullec !

Amezruy

- Advertisement -

Addal

Tadamsa

T​u​tlayt nneɣ ad seččay aɣrum​

​Ulac kra n lɛiv ma n cud​d tamsalt n weɣrum ar tutlayt n tmaziɣt (teqvaylit). Acuɣer ? I wakken tutlayt nneɣ ad...

Idles

Tiwlafin n Ferhat Bouda ssuzzurent tafat n yidles-nneɣ di tmurt n Lalman

FRANKFURT AM MAIN (TAMURT) - Ass n 17.03.2022 yeldi yiwen wexxam di tlemmast n Frankfurt am Main/Lalman i tewlafin n Ferhat Bouda. D tameɣra tameqqrant. Axxam yettkemkum (yeččur) d inebgawen (tinebgawin) i d-yewsan ad ẓran tiwlafin-is. Llan daɣen dinna ineɣmasen; (tineɣmasin).

Ḥadert ad tettwakellxem !

AMADAL

Tamurt Yukrayin tuɣal am teslit, irgazen ttnaɣen fell-as anwa ara tt-yawin

YUKRAYIN (TAMURT) - Ass n 24 Furar 2022 Iɛessekriyen irussiyen ẓeḍmen ɣef tmur n Yukrayin. Tiwlafin i d-iskanayen arrac, tilawin, irgazen iregglen s imeṭṭawen si lbumbat, smektant-yi-d ɣef wakud n lgirra n 1954-1962 di tmurt-nneɣ, asmi nreggel si lbumbat i d-yetteɣlayen ɣef tudrin-nneɣ, nteffer deg iɣeẓrawen. Annect-a yerna-d ɣer lgirrat di tmura nniḍen i yellan yakan. Ihi tewwet tjenwit di tɛebbuṭ-iw, nniɣ : Acuɣer, acuɣer tawaɣit-a?

A Yillu di laɛnaya-k, ḥareb ɣef tmurt taqbaylit !

TAMURT - D lawan akken a nbeddet ar tmurt taqbaylit, anagar tagi iɣ-d-yegran tura. Ulac asirem akken as-tinim tamurt tazayrit ad ken-teg amkan «di « lzzayer tamaynut » i lla ken-d-cennun. Ilaq ad twalim, anida i dnegwrat, abaɛda deg asmi i d-ikker uḥirak agi n twaɣit. Nniɣ-d n twaɣit, acku ur d-yewwi ara ayen icebḥen, i zeddigen i teqbaylit. Nwala-ten d isertiyen d tsertiyin nneɣ i yezwaren i tegmatt akken a ten-yawin d aqfafen, akken ad ɣellten wiyaḍ, widak nni i neɣunzat si zik.

Ayen yettcekkilen tikli i Yimaziɣen Irifiyen deg webrid-nsen ɣer tlelli!

RIF (Tamurt) - Agguren-a ineggura Imaziɣen Irifiyen ssagten timliyin ula di tmurt n Lalman anida ttsuɣun ɣef izerfan-nsen.Di temliliyin-a ad yaf yiwen anay amaziɣ, anay arifi. Irifiyen qqaren „Rif-nneɣ merra, lmexzem berra“.

Imaziɣen Irifiyen mlalen di Lalman, suɣen ɣef izerfan-nsen

«Rif-nneɣ merra, lmexzen berra!» Atan amek isuɣen kra n 300...

Tikli n Ikurdiyen ɣer tlelli-nsen

I lmend n tmeɣra n useggas amaynut-nsen „Newroz“, mlalen 30000 Ikurdiyen/Tikurdiyin di Frankfurt am Main (Lalman) ass n 18.03.2017. Frankfurt am Main tella trekkem s Ikurdyien, tettecruruq s wanayen ikurdiyen yettrefrifen dinna. Zzhir n ccna-nsen yekcem ula ɣer yexxamen. „Tilelli i weɣref akudi„ i ttsuɣun.
- Advertisement -
Advertisment

TASERTIT

TAƔAMSA

TIMETTI

Advertisment

DERNIERS ARTICLES

Populaire