Daily Archives: Yen 19, 2011

Adekkar (Bgayet): Inelmaden n tusnawit n Udekkar gezmen abrid aɣelnaw wis-12

Inelmaden n tusnawit n Udekkar belɛen abrid aɣelnaw wis-12 iḍelli tasebḥit. Abrid d win yettawin ger Bgayet akked Tizi Wezzu, akken a d-seknen lɣiḍ-nsen...
- Advertisment -

Most Read