Sed, Maggu 21, 2022

Daily Archives: Unb 18, 2012

Tirza n FFS ɣer Sṭif i lmend n tefranin n 29 wembir i d-iteddun

(...) yenna mass Buǧemlin s Taεrabt :{ " Nsel i kra la d-katen deg ukabar-nneɣ, qqaren-d d akabar n Tmurt n Yiqbayliyen kan. Kra-nniḍen qqaren-as d akabar n talakt ( laïcité ) nekk ad d-iniɣ aya-gi d lekdeb, Tirni n Iɣallen Inemlayen d akabar n Yizzayriyen akkit d win yekkaten ɣef Waεraben akked Yifrunkufunen."}
- Advertisment -

Most Read