Γerdaya: ttwanɣan sin n ilemẓiyen

0
219

Terwi di Γerdaya iḍelli. Kker ccawal, muten sin n yimdanen,
rɣan-tt tḥuna akked yixxamen.
Teswiḥt tekrest, wara ad d-yafen tifart ulac.

C.W.