Ahad, Meɣres 29, 2023

Daily Archives: Tub 13, 2014

Sliman Ɛazem, gar tatut akked ccfawat

Wwten amek ara ak-ssefḍen, kečč iḍebɛen deg umezruy-nneɣ, nudan ad ak-ssimsen kečč zeddigen am waman n tliwa i ttfeggiḍen di tudrin-nneɣ. Nudan ad ak-afen abrid i wammus, kečč i ten-iqublen s tezdeg. Ilaq ass-a ad teẓreḍ belli nutni mmuten kečč teddreḍ, isem-ik yeṭṭef tasga deg igenni n teqbaylit, isem-ik ittreqriq d itri, itri ur nɣelli ɣas akken aggur yenneḍ fell-as usigna n tatut.
- Advertisment -

Most Read