Arim, Yennayer 17, 2022

Yearly Archives: 2014

Imezdaɣ belɛen abrid aɣelnaw wis9 deg n° 10

Ass-a n lḥed 16 deg wayyur n furar, kra n imezdaɣ belɛen abrid aɣelnaw wis 9 di tama umi sawalen n°10. D abrid icudden...

Tizi Raced: tamdint tekref

Imezdaɣ n Tizi Raced bedden am yiwen n wemdan ɣer yidis n tawacult n ilemẓi Nasim Naceb, yettwanyan deg useggas yezrin. D ass i...

Ayefki n uwren « LOLAIT » ur zeddig ara i tissit

Taneɣlaft n tjara tegr-d tiɣri i wid i tessen ayefki n uwren ssenf "LOLAIT" akken ad ǧǧen ayefki-ayi ur nelhi i tissit. Wid...

Timizart: tettwker lbusṭa deg wazal qayli

Krad n yemdanen yettwaselḥen ukren lbusṭa n Suq Lḥed, taɣiwant n Timizart ass-a 15 furar ɣef 8h10. Imukar-ayi, wwin-d yid-sen kalachnikovs akked tḥarrasin n uṭumaṭik....

Tubirett: ineqlab lkar deg Tikejda

Iḍelli 14 deg wayyur n furar ineqlab lkar di Tikejda. Lkar-ayi yewwi yid-s 30 n ilemẓiyen yesɛan ger 16 akked 21 n iseggasen di tudert-nsen....

Imezdaɣ n Tizi Raced gren-d tiɣri i ibeddi zdat n wexxam n ccreɛ

Tiddukliwin n tuddar n Tizi Raced gren-d yiwet n tiɣri akken ad nejmaɛen zdat n wexxam n ccreɛ ass n lḥed ɣef 8h...

Aweqqas: tikli akked ibeddi ɣer yidis n wegdud Amzabi

imezdaɣ n Aweqqas llan di ttiɛad ass-nni n tlata 11 furar zdat n lemqer n Dayra akked tɣiwant; i wakken ad d-inin ala i...

Fransa: Iselmaden n tmaziɣt ttcektin

Deg yiwet n tebrat i d-cegɛen i selmaden yesɣarayen tamziɣt di Fransa, seknen-d lɣiḍ-nsen mgal imḍebren terza temsalt ur d-nelhi d tifrat n iɣeblan...

At Wemɛuc: Imewlan n ttawilat n usiweḍ ugin ad xedmen

Inehharen n ttawilat n usiweḍ yettawin si At Wemɛuc ɣer Bgayet, kecmen di " la grève" war tillas seg ass-nni n tlata 11 furar. Sebba...

CNAPEST-Elargi: Anejmuɛ zdat n lemqer n tenmehla n usegmi

Iselmaden yeṭṭafaren Sandicat CNAPEST-Elargi, gan yiwen ibeddi zdat n lemqer n tenmehla n usegmi ɣef 11n wass. Iselmaden-ayi, seknen-d lɣiḍ-nnsen mgal imḍebren terza temsalt ur...
- Advertisment -

Most Read