TIMXELLEΣT

0
276

Timxelleεt d yiwet tgella ger tiyaḍ yettwassnen deg yedles n wučči aqbayli. Talγa-s tattak anzi acemma ɣer lpitza (Pizza) d-ttnawalen Iṭelyaniyen.

Segmi ussan n tεacurt rran-ten Yeqbayliyen d lawan ucedluḥ (aqeddid), dγa annect-a yerra-yasen tagnit d tin d asen-yessunefken aniwel neγ asewwi n temxelleεt s tuget.
D iftaten n weksum uγelmi zlan di lεid tameqqrant i swayes tt-id-ttheggin.
Aksum-agi ad t-yaf wemdan d win smerγen nezzeh s uzuzer n lemleḥ i fessren imezdaγ n tmurt n yeqbayliyen γef yeṣγaren, zdat teḥnacin n yexxamen-nsen, akken ur yeskiččiw ara.

timxelle_t2-ad47a

 

¬Ata wayen akk d aγ-iwulmen i nnwal n temxelleεt:

- Acedluḥ

- Tatumaṭict

- Tibṣelt

- Tifelfelt taqerḥant

- Ifelfel azeggaɣ aneɣdan

- Isufar-nniḍen swayes d-nsewway aɣrum

¬Atan wamek ara tt-id-nessew:

1- Ad d-nemsel sin iγerman; yiwen ad yimẓi, wayeḍ ad yimγur. Taḥbult tameqqrant ad tili d bu yiri ur nzur.

2- Ad negzem acedluḥ d iftaten imecṭaḥ maḍi . Ad ten-nesni, yeftaten-nni, wa deffir wayeḍ sufella n teḥbult-nni tameqqrant. Ad tt-id-nawi seg tlemmast-is, ad as-d-ntezzi buεlala yes-sen alamma rran-as-d taduli, maca ad as-d-grin ahat kra n kraḍ iṣantimen di ṭṭerf-is ur ten-nḥuza ara s yeftaten-nni ucedluḥ.

3- Sennig ucedluḥ yuγalen d lγemm γef teḥbult n weγrum ad nessureg taṭumaṭict d tebṣelt yettumeḥqen neγ yetturekjen.

4- Ad nernu sufella-s tifelfelt tazegzawt yettwagezmen d timeqyasin.

5- War ma nettu Ifelfel azeggaγ yettwaneγden.

6)- A d-neddem taḥbult-nni-nniḍen tamecṭuḥt, ad as-nerr yes-s tadimt. Ad nessenteḍ aksum deg-s mi ara nettekkay fell-as s leḥkar s tdikelt ufus di yal adeg.

7)- Tunnḍa-nni γef yiri n teḥbult tameqqrant d-yeffγen si tlisa n teḥbult tamecṭuḥt akin, ad as-d-nerr yes-s taduli i yiri n teεrurt n tneggarut-a(tamecṭuḥt), ad tt-nessenteḍ daγen s leḥkar, tikkelt-a s uḍaḍ adebbuz, maca, mi ara nili nesfecc-as akk acuffu-s yakan.
Iri n ṭṭerf-nni n teḥbult tameqqrant d-yessufγen iḍarren-is seg wecwari, winna nesnefḍaṣ yakan γef teεrurt n teḥbult tamecṭuḥt, mi akken nemdel yes-s tawwurt yellan teldi ger snat teḥbulin ad as-d-nezzi s ixejḍan ara s-nenγer s yiẓeḍ n waruy, isegni neγ ayen yettaken anzi γur-sen. Acuffu ur d-yettγimi sakin. Talemmast ad teqqim ur tfellu ara, akken ur d-tturugen ara seg-s wamen ucedluḥ.

8)- Ad nessers tiḥbulin-nni nessemlal s leḥder γef bufreḥ (uskir) yellan s ufella n tmess iwumi ur yuli ujajiḥ d asawen, ma ulac yezmer ad icaḍ weγrum. Ad nezg ad nessemḥiḥid taḥbult-nni akka d wakka, akken ur tneṭṭeḍ γef bufreḥ, ur tettcaḍ daγen.

9)- Yal mi ara yizwiγen yiri-s d ṭṭerf-is, ad asen-njeddel idisan-nsen.

10)- Mi tewwa temxelleεt ad tt-id-nekkes si bufreḥ.

11)- Ad tt-neflu deg tlemmast-is, ad as-nessureg zzit uzemmur γer timiṭ-nni.

12)- Mi tt-yebḍa wemdan d tiḥedrin, s tezmert-nwen ihi!

¬Tissit d as-iwulmen i tuččit-agi:

Aman izeggaγen n tẓurin n Ṭelyan 2005 LIVIO PAVESE

1568_0-58f35