Daily Archives: Tub 23, 2010

Tamxixt di Bgayet : Yiwen yemmut, wayeḍ yettwejreḥ

Bgayet, 23 tuver (TAMURT) - Iḍelli n lexmis ṣṣbeḥ, di temdint n Bgayet, kra n lmitrat kan ɣef uqus n iberdan "quatre chemins" qqbala annar n Belɛelwac, deg webrid n tmacint, teḍra-d yiwet n twaɣit i d yeglan s tmenɣiwt n yiwen n wemdan akked wejraḥ n wemdakel-is.
- Advertisment -

Most Read