Di temdint yulwan ur d‑telli tikli ur yelli yiɣimi – Amek iga wakal?

0
236

Di tilawt amek akka iga wakal ? Amek yeɛrek urekti n tegrawla wuɣur tesfilliteḍ? Amek yenǧer webrid i deg tenwiḍ ad ddun yemdanen amer ad beddlen leryaḥ? Amek ur ak i d‑iban ara iluḍ? Amzun yella nṣib deg yixmir ! Win ur nessin ad iɣer di zzmam n tsertit ula d it-yewwin ad yarru tiwriqin deg ad yessefru udem n uzekka. Widen yurgan ad ttbedel yezwer usḥissef ɣer nadam nsen. Lawan n tnekra yefka-t unebdu i wayeḍ , mazal ur d‑yelḥiq. Eṭṭes, eṭṭes mazal lḥal ur yelli d assen deg ar aɣ‑d‑iṣaḥ wawal.

Lẓẓayer tuɣal d taɣremt ur yezmir ad yekcem ḥedd . Imṣulta nnḍen‑as s iserdasen yettaken lhiba ɣer lebɛid. Leḥwari rgagin-t, igenni yujjaq, lebḥer yulwa. Imezdaɣ n temdint ur d‑cliɛen. Wid i d‑yesawlen ɣer tikli am yal tikkelt d imsedurar. Si zik d nitni kan. At temdint, aya yettwasen, d awezɣi ad ddun akked imesdurar. Akka i d udem n tnekriwin . Widen iḍemɛen tluled tdukli tefeɣ -asen tirga mxelfa. Deg akken izad ukerfa , tagnit terra awal ɣer Qsentini akken ad yewwet deg iden tečča tmes.

Ahat yesɛa lḥeqq melmi akka timesbaniyin ferrunt lecɣel? Lamaɛna aɣbel d times. Ih Times-nni , anwi id tt-yeẓran mi tečča igelman n widen yeɛyan di ṣber? Ger timerɣiwt d tayeḍ tuli‑d teɣri n Amaziɣ Kateb i laslaf : “win yebɣan ad tbeddel ixemmel ɣef iɣallen-is”. Maca, yella deg awal yiwet n tfirellest d awezɣi ad tegg tafsut ! Anda akka xemten-t tuɣac n inaẓuren‑nneɣ? Yettuɣaḍ ziɣ win yenwan di lehlak ad yejbu ḥellu.

Aneɣlaf n daxel yesuffeɣ‑d timajatin-is. Ala tikli ur d‑nettili. Wid iḥercen fran-tt d ṛay, tikli‑agi ur ten- id‑tecqi. Ma d wid umu yeqqers wehdum, at tiwenza berriken , si zzman i yeẓran belli abrid ɣer Lẓẓayer yettwagdel. Asmi i d‑nnan, i d‑berḥen ɣef anecten yiwen ur asen ‑yesli. Ihi imi akka tura aɣbel d aɣbel n wegdud mačči d ayla‑nsen. Fuken « les tabous » , aka i d FFS ! Ma mačči d netta ara yesnehren tamacint a wer teqlaɛ. Widen yeẓran faqen ur yelli d Buhadef neɣ d Jamel Zenati ara ijebren taluft. Yehwayeɣ kan wamma si zik i neẓra belli uqbel ad tzerɛeḍ timẓin ẓẓer amek iga wakal. Akal iluɣ, d awezɣi ad yilli tmaɛ deg alluḍ.

Lwiza Ḥanun ula d netta-t tfaq. Amek aka ara lḥun ixeddamen akked imsehraniyen ? Amzun deg tesqamut i d-yegren tiɣri ɣer tikli ala akabar n RCD i yellan. I wiyaḍ ? Ahat ɣer Lwiza Ḥanun llan kan d ixeclawen rnan-d s ufella. Win umu tekkes tirẓi n ugris lhem d lmuḥal ad yecfu. Internet ur yezmir i kra di tegnit deg amur ameqqran n yimezdaɣ n temdint smenyafen dduminu ɣef allalen n tmusni. Asṭebṭeb ɣef ṭṭabla ur ǧǧin ara. Ttun kan belli ula d dduminu si zzman i tettwarkeḍ. Teɣleq dduminu ma d leḥsab yuggi ad d‑yers. Ɛad teɣli lkerta-k ay aḥbib akken id as -yenna umedyaz deg awal-is. Diri-t wurar s tiddas i wen‑d ‑snulfan. Win teṭṭef tcerket, ilaq ad yesɛu tasa ad yegzem afus. Ziɣ deg yir tagnit nḥemmel yir urar , afus yeffeɣ -aɣ, armi nettcelliḥ di tasiwin-nneɣ s waccaren i ɣ‑d‑fkan.

Diri-t wurar s tmes. Diri-tt tikli deg iberdan yettwareglen, diri-t unamar n uwaɣzen, diri-t win iḍefren azrem ɣer lɣar. Lamaɛan nnif aṣṣeṭaf ur irahen ur yettwaṭṭef. 90 isaggasen di lɛemer- is mazal yettnaḍaḥ. Ma d imezdeɣ n temdint ṭṭsen. Anda lɛez? Andat nnif? Anda-tt lḥeṛma?

Yettɣaḍ win yenwan ad yessaki agris di teṣmeḍ deg ayen akken yeẓẓel. Asmi ara iger affus-is a d iqujjer. Aqarif iḥuzan allaɣ yeǧǧa‑d iɣessan di tidmi n yemdanen. Timuɣliwin myarẓent ɣef ẓẓerb n leɣrur . Wi cqa ma ttmeǧǧiden warrac, wi cqa ma times tekker deg iɛrar n wid ur nuklal, wi cqa ma ddel yerẓa ifadden i tulawin d yergazen. Lẓẓayer telha ! Ur telli d Tunes ur telili d Maṣṣer. S tidet Lẓẓayer telha, wissen kan acu i tt-ixuṣṣen. Win yettun, yella Maɛtub at i d‑yesmekti. Di Internet, iɣmisen n lweb ttaken isallen, imezdaɣ n Lẓẓayer tamannaɣt zedwen ɣef teggdi akked ustehzi. Anef i umesdrar ad ixelleṣ. Ziɣ diri win yenwan anṣib deg yixmir, ziɣ diri win izerɛen mebla ma yeẓra amek iga wakal. Deg akken izamaren d‑yelḥeq wuccen ur ksin ur d‑uɣalen, di temdint yulwan ur d‑telli tikli ur yelli yiɣimi. Bexlaf zhir n ṛublan nnig iqerra yedewwir akken ad icewwel tirga‑nneɣ. Wid yettergun nnan ljerya ad ttuɛawed. Sebt ad yessiwel i ssebt, zhir n isardasen si tura yetthuzu akal !