Aselway n Ččik yuker astillu !

0
253

Mass Vaclav Klaus, aselway n tmurt n Ččik yuker imru deg tlemmast n
yiwen usarag n tɣamsa ideg yettekka deg tmurt n Ccili.

Sdat n waṭas n yineɣmasen i yesεan tikamiratin akked tṣewwarin,
aselway ačiki ur yekkukri ara, yerfed-d imru s tuffra seg
tbewwaṭ-is, yessuk-it-id seddaw n ṭṭabla, yerra-t ar lǧib. Syinna
yessers-d ifassen-is ɣef ṭṭabla amzun ur ḍrint. Dacu kan ɣas zeεma
iḥuder iman-is i wakken ur t-id-yettwali yiwen, llan wid iwumi ḥercent
wallen-nsen. Dɣa tavidyut i t-id-yeffilmin, tezzi-d yakk i ddunit.

Mass Klaus assa ur yufi d acu ara d-yini ɣef tedyant-a i wakken ad
yeṣṣer iman-is anager aya: « Ddmeɣ-t εinani, ẓriɣ imi t-ddmeɣ »

Tikerḍa n yn yimruyen, mačči anager aselway ačiki i s-yessnen. Ula d
Mass Sarkuzi, aselway n Fransa, yettwaṭṭef-d deg useggas n 2008. Dɣa
sdeffir n kra n smanat imi d-teḍra tedyant, Massa Angela Merkel
temmesxer cwiṭ fell-as, tefka-as-d imru iwakken
ad yestenyi yiwen lkaɣeḍ.