Wadɣir, Bgayet : Imezdaɣ belɛen taɣiwant n Wadɣir

0
191

Ass-a, tlata 5 di ṭuber, imezdaɣ n rebɛa tuddar di tɣiwant n Wadɣir belɛen taɣiwant nsen. Imezdaɣ seknen-d lɣiḍ-nnsen mgal iɣeblan ttidiren yal ass. Ger iɣeblan i ten-id-ittmagaren:
– Iberdan yenṭern ugar
– Lexṣas n trisiti deg iberdan
– Asuffeɣ n waman n diri…

Imezdaɣ-agi nnan bezzaf iḍulen akken ad tt-gezmen di rray n ubelleɛ taɣiwant, imi acḥal nutni d araju deg imḍebren akken ad rren i tafa n iɣeblan-nnsen.