Lwali n massa taneɣlaft

0
225

Ilmend n usmekti n tefsut n 80. Tidukla tadelsant  » Deutsch-kabylische Freundschaft  » (DKF) i yellan di tmurt n Lalman, am yal aseggas tettheggi-d ahil deg-s aṭas n leqdic i wesfugel n tefsut n 80.
Ass n 20 yebrir ad yili:

-Uziken n usaru “Lwali n massa taneɣlaft” n Massa Ǧamila Amẓal, i d-yefɣen deg useggas n 2004.

ṣṣenf: Asaru Awezlan (26 dq).

-Uskasi ɣef usaru-yagi akked Ǧamila Amẓal d inebgawen-nniḍen.

Di 20 yebrir i d-yeffeɣ weqbayli s abrid yenna-d :“ Ala i lbaṭel”, ” ala i ddel”.
Yenna-d daɣen:” ih i tudert deg umgarad” , “ih i tlelli n wawal, ih izerfan n wemdan”

20 yebrir d amennuɣ ɣef tlelli, d amennuɣ ɣef tidett, ɣef tugdut…
Di 20 yebrid i d-ibeggen udabu d acu-t, d wamek ittwali iqbayliyen. Iqubel-d inelmaden s udebbuz, s leḥbas d temharsa.

Di 20 yebrir i d-serḥen i yiḍan. Tɛeddan ɣef lḥerma n tnelmadin n tesdawit.
Akabar n FLN i ɣef berken iserdasen, iṭṭef tamurt s teqlaṭ n ddel, s rrebg n lbaṭel iẓẓuɣr-itt ɣer nnger.

FLN ittewiq s idamen n wid yemmuten di ṭrad n 54 akked idamen n wid nɣan s leɣder s yisem n Lezzayer taɛrabt tineslemt.

Deg useggas n 1984 iẓeyren lqid, lqid yurzen tameṭṭut, s unagal n twacult i d-yettwakkesen si Cariɛa, irekḍen izarfan n tmeṭṭut.

Iswi n usaru-yagi iɣ-d-heyya Ǧamila Amẓal: d tiyita di lqanun-agi irran tameṭṭut ddaw tecḍaṭ n wargaz.

D tiyita daɣen deg wid ittwalin tameṭṭut d azgen n wargaz deg izerfan.
“Lwali n massa taneɣlaft “ d tajmilt i tlawin ittnaɣen ɣef izerfan-nsent, d tajmilt akk i wid/tid ittnaɣen ɣef izerfan-nsen, ɣef tlelli-nsen d tugdut.
Tiwwura ldint i yal yiwen/yiwet

Anekcum baṭel.

Agzul:

« Lwali n massa Taneɣlaft »

Di tmurt-nsen, tamurt n Lezzayer, imdanen ur sɛin ara azref akken ad ssutren ula d izerfan-nsen.

Lila teɣra, tezmer i yiman-is. Di tmurt-is tewwi-d amḍiq aɛlayan: d tanaɣlaft. Tesedduy lecɣl n tmurt, tettḍebbir ɣef wegdud; awal-is iɣleb awal n wacḥal n yirgazen.

Akken ula d Daḥman, netta daɣen ixeddem di tnaɣlift. Di sin, zhan wussan-nsen, akken-nni i la ttidiren. Lferḥ i d-yernan tiẓeṭ i tudert-nsen d aqcic neɣ taqcict i ttraǧǧun.

Maca, aɣebel yegguni lferḥ-nsen: Lila d Daḥman bɣan ad zewǧen, di sin ad bnun axxam. Maca, lqanun iger-d iman-is ger-asen. Angal n twacult iḥettem-as-d i Lila lwali; imifat akken ad tezweǧ tmeṭṭut di tmurt n Lezzayer ilaq-as lwali! Ilaq ad yili wargaz ara tt-yefken, mulac ur iḥellel ara zwaǧ-ines!

Lila tekker-d d tagujilt yerna ur tesɛi ara gma-s. I as-d-igran tura ad tnadi di laɛmum-ines, ma ulac, ad tnadi win as-ittilin. Lila tewḥel, taḥṣel ur teẓri amek ara texdem sdat lqanun uzlig, ittarran imdanen d imaxlulen.

Lila teqsed mmi-s n ɛemmi-s Ṭahar, i yettidiren di tmurt n Kanada. Nettat d Ṭahar myussanen mliḥ, akken i sɛeddan ussan n tesdawit, d imdukal n tidett. Ṭahar seg wid yekkaten amek ara tbeddel tmurt, d wamek ara bedelent tmuɣliwin n yimdanen ladɣa tamuɣli ɣer tmeṭṭut di tmetti. Ɣef waya i yugi ad yestenyi, ɣas akken ittqadar, iḥemmel Lila.

Ɣas netta yugi ad testenyi mgal azalen-ines, iweṣṣa-tt ɣef wemjaḥ-nni n gma-s amecṭṭuḥ. Lila warǧin i twala di tudert-is. Lbaxet-is izzuɣer-itt s irebbi n tmara.
Lila taneɣlafet, Lila ittḍebbiren ɣef yirgazen d tlawin, Lila ittḍebbiren ɣef wegdud, ass-a angal n twacult yessuter-as-d lwali. Yessuter-as-d ad d-taf win ara tt-yefken ad tezweǧ. Wissen ad neḍṣ neɣ ad nru di tmetti am tagi. D tagi i d liḥala i deg tettidir tmeṭṭut di tmurt n Lezzayer.