Γerdaya: Imzabiyen mazal ttidiren yir tiswiɛin

0
204

Imzabiyen mazal ttidiren yir tiswiɛen deg ussan-agi. S sebba n ccwal i i yeḍran di Tɣardayt. Ccwal yella-d ger Imẓabiyen akked Waɛraben n Tɣerdayt. Ayen i d-tewwi tɣemsa n tmurt d wayen iḍerrun di Tɣerdayt d ayen nniḍen. Aṭas n imejraḥ i yettwajerḥen, aṭas n yixxamen akked lmaḥlat i yerɣan.
Asṣ-a, atmaten-nneɣ Imẓabiyen ttidiren di tugdi.

C.W.