Γerdaya: Yuɣal-d ccawal

0
184

Mazal Imẓabiyen ttidiren di tegnatin n ṭtiq, s ccawal i ynedhen ger Imeẓabiyen akked Waɛraben.
Γef isallen aɣ d-yewḍen d yiwen n ilemẓi n 39 n iseggasen di tudert-is yemmuten. Ilemẓi-yagi; d Qbayli Belḥaǧ d ababt n krad n warraw-is. yemmut mbaɛd mi i yečča tiɣrit s ssif. c.w.