Γerdaya: Ilemẓi Haǧ Saɛid Xaled Ben Ɛissa yemmut

0
234

Amẓabi-nni ilemẓi yettwawten ass-nni n 19 deg Yennayer yemmut, mbaɛd tiɣrit yečča sɣur ilemziyen n Cɛamba. Ilemẓi-ayi, umi sawalen Saɛid Ḥaǧ Xaled Ben Ɛissa, yesɛa 35 n iseggasen di tudert-is.
c.w.