Mbarek Ɛmiruc yettwanɣa

0
174

Leǧetta n ilemẓi Ɛmiruc Mbarek, 38 n iseggasen, yettwaḥewsen sɣur imḍebren yettwaselḥen ass-nni n lǧemea yezrin deg At Zmenzer, ibeɛden s 15 km ɣef Tizi Wezzu, ufantt sebḥa-yi yemmut, zdaxel n yiɣzer deg Agni Yeɣran, deg wemkan umi sawalen Azuger.
c.w.