Γerdaya: yettwanɣa yiwen n ilemẓi

0
189

Yebḍ-d yiwen n isalli yesseḥzanen, d yiwen n unelmad Amzabi yettwanɣa sɣur yiwen n Cɛemba s lmus ass-a n larebɛa ssbeḥ. Axalaf-agi yeɣlin sawalen-as Baba Smaɛil.
c.w.