Γerdaya: yuɣal-d ccwal

0
205

Iḍelli ssbeḥ, yuɣal-d ccwal ɣer tɣerdayt. Yella-d ccwal ger imzabiyen akked waɛraben.
Ccal-ayi yegla-d s tirɣi n yiwen n wexxam, takerrust, lamuṭuakked yiwen n yiger. Rnu ɣer waya tyita n tezra ger imesbaniyen
c.w.