Γerdaya: Ur yelli waẓar n tifrat i ccawal

0
222

Imḍebren ur sawḍen ara ad d-afen tifrat i ccwalat i d-iḍerrun di Tɣerdayt
Ass-a ssbeḥ, i yemḍel yiwen n ilemẓi umisawalen Σezdin Babusmaɛil.
Yettwanɣa s tyita n lmus. Ḍaḥya wis 5 ur iban anwa-t, imi eyttwaɣ wudem-isRnu ɣer waya Aṭas n yixxamen akked tḥuna i yerɣan.
c.w.