Tadiwennit akkd n umaru Karim Akouche

0
440

Akli Azwaw: Azul fell-ak a Karim. Aṭas aya d nekk qqareɣ: „A wi yemlalen yid-k.“ Assa (22.05.2017) attan teḍra da di Frankfurt am Main/Lalman. Sliɣ ɣef twuri-inek ɣef izerfan-nneɣ nekni s Yizwawen, sliɣ s twuri-inek ɣef izerfan n wemdan.

Karim Akouche: Azul fell-ak a dd‘ Akli, tanemmirt.

Akli Azwaw: Assa riɣ a nemmelay kra ɣef ungal-inek «La religion de ma mère» (ajjed (ddin)) n yemma») i d-yeffɣen aseggas-a 2017.
Kra kan n wawalen fell-as iwakken ad ẓren yad/tid yeqqren s tutlayt tazwawt d acu i d adlis-a. Ssrameɣ ad yeffeɣ kra n wass ula s tutlayt tazwawt. Ihi d acu i d ungal-a?

Karim Akouche: Ungal-a „ddin n yemma“ yezmer ad yili d ddin ; d taqbaylit ; d tilelli. Llan yad iɣilen ungal-a d kra mgal ddi. Ungal-a d ayen yeḍran d yiwen ilemẓi ajenyur yeǧǧan tamurt-is. Asmi temmut yemma-s yuɣal d «ulac». Imi yeṭṭef asafag ad iruḥ ɣer temḍelt n yemma-s, deg usafag-nni yufa tameṭṭut i ixeddmen dinna tettmeslay merra timeslayin n medden, als tameslayt-is netta. Di temḍelt n yemma-s ur telli ara tmeslayt-is Tamaziɣt-Tazwawt.

Seg wasmi itemmurt yemma-s terwi tmeddurt-is: Gma-s yuɣal d ineslem aquran (islamiste); Bab-as yuɣal d aderwic; taqcict i yella iḥemmel-itt di tseddawit tuɣal d „taqcict n webrid“.
„Icer n lkaɣeḍ“ n tlalit-is yettwaru s taɛrabt, mačči s tutlayt-is. Asmi ara ad yemmet a t-meḍlen d ineslem. Annect-a mačči d udem-is n tidet.
Ungal-a d tuɣalin ɣer iẓuran-nneɣ nekni s Yizwawen, maca daɣen d tameddurt tatrat n wassa s iɣeblan-is.

Akli Azwaw: Tawuri-inek yezmer ad yini yiwen d tikli ɣef tlelli deg webrid n tsertit?

Karim Akouche: Llan yad yeqqaren, asiweḍ ɣer tlelli mačči assa; ɣuzzif umecwar fell-as.
Iɣerfan merra yessefk ad sɛun tilelli. D acu kan ula d tilelli yessefk ad tesɛu tilisa. Tilelli yessefk daɣen ad yelmed yiwen amek ara ad yeddu yid-s. Afrux yeddren di lqefs ur ibeqqu ara a t-yeǧǧ. Annect-a am uɣref ur nessin lbenna n tlelli.
D acu kan aɣref-nneɣ yessefk ad yelmed tikli deg webrid n tlelli.
Deg taluft-a yessefk atmaten ad myuṭṭafen afus deg ufus, iwakken ad ssiwḍen ɣer tlelli. Win yerẓan gma-s d netta iyerẓa daɣen.
Deg taluft umennuɣ ɣef tlelli-nneɣ yessef allaɣ akk d wul ad myuṭṭafen afus deg ufus. Yessefk allaɣ ad yuɣal drus d ul, ul ad yuɣal drus d allaɣ.
Yessefk a nessudes iman-nneɣ s yiman-nneɣ, iwakken azekka a nedder akken yessefk.

Akli Azwaw: D acu i d isenfaren-inek ussan, agguren d iseggasen i d-iteddun?

Karim Akouche: Aqili-yi ttazzaleɣ seg tmurt ar tayeḍ, xeddmeɣ isurag ɣef twuri-inu.
Ttaruɣ yiwen ungal akk d yiwet n tceqquft n umezgun: yella wayen nniḍen daɣen. Ɣur-i aṭas n twuri.

Akli Azwaw: Tanemmirt a Karim-nneɣ, ssarameɣ-ak tikli d asawen di talwit akk d tlelli!