Arim, Meɣres 20, 2023

Yearly Archives: 2022

Af ddemma n tutlayt nneɣ

TAMURT - Ass n tlata 22 nubembir 22, ṣubbeɣ ɣer Tegzirt anida i ɣur-i cɣwel akk am medden. Akken wḍeɣ ar ustasyun n Iflisen, ṭṭfeɣ abrid ɣef yeffus d asawen ar tama n tribunal. Ttaliɣ, ttaliɣ akken kra n ddqiqat, armi walaɣ yiwen n wergaz iteddu, yettali ula d netta ɣef tama tazelmaṭ inu. Dɣa akken wḍeɣ ar tama-ines, lliɣ-d lemri n tewwurt, imiren neṭqeɣ s teqvaylit ɣer wergaz iteddun deg utrutwar. Yezzi-d udem-is ar ɣur-i ar tama neṭṭaq, maca a ziɣen mačči d Aqvayli, d Aɛrav. Arra-yi-d s taɛrabt-is am akken i ten-tesnem.

Ussan n imuras di tmurt taqvaylit

TAMURT - Kra n tikelt mara d-aweḍen ussan n imuras, tiftisin n Uẓeffun, Tigzirt, Melbu, Tichy, Vgayet, ad d-mgagin ɣur-sent waɛraven inselmen am uglaf n tzizwa. Akk-a ussan agi, abrid n Uẓeffun ar tama n yillel Ager, ur tezmireḍ ara ad tedduḍ s tkerrust di tama n tuffɣa neɣ n unekcum. Nekk, ayen i yisewhamen, qqareɣ-as : "acuɣer aɛraven-agi izayriyen ttmirin-d _ar teftisin n tmurt taqvaylit ? Ayɣer anect-a, d acu n sebba ?

Tamurt Yukrayin tuɣal am teslit, irgazen ttnaɣen fell-as anwa ara tt-yawin

YUKRAYIN (TAMURT) - Ass n 24 Furar 2022 Iɛessekriyen irussiyen ẓeḍmen ɣef tmur n Yukrayin. Tiwlafin i d-iskanayen arrac, tilawin, irgazen iregglen s imeṭṭawen si lbumbat, smektant-yi-d ɣef wakud n lgirra n 1954-1962 di tmurt-nneɣ, asmi nreggel si lbumbat i d-yetteɣlayen ɣef tudrin-nneɣ, nteffer deg iɣeẓrawen. Annect-a yerna-d ɣer lgirrat di tmura nniḍen i yellan yakan. Ihi tewwet tjenwit di tɛebbuṭ-iw, nniɣ : Acuɣer, acuɣer tawaɣit-a?

Amek ara yili uzekka

TAMURT - Awal-iw i tarwa taqvaylit akken ad tbedd ɣef tutlayt-is d wansayen-is akken ur neggren ara. Maca illa wamek ara nxedmet akken ayen iɣ-isewɛeden icengga n aɛraven-ineslemen izayriyen d uḍabu-nsen, ur d-iḍerru ara ma irad Yillu.

Tiwlafin n Ferhat Bouda ssuzzurent tafat n yidles-nneɣ di tmurt n Lalman

FRANKFURT AM MAIN (TAMURT) - Ass n 17.03.2022 yeldi yiwen wexxam di tlemmast n Frankfurt am Main/Lalman i tewlafin n Ferhat Bouda. D tameɣra tameqqrant. Axxam yettkemkum (yeččur) d inebgawen (tinebgawin) i d-yewsan ad ẓran tiwlafin-is. Llan daɣen dinna ineɣmasen; (tineɣmasin).

Awal-iw i tarwa taqvaylit

Tamurt - Ay Aqvayli aru s tutlayt-ik meqvel ad taruḍ s tin n medden, abaɛda tutlayt n taɛravt akked d weltma-s tadderǧit. Ihi ay atmaten a ken-mmleɣ amek ara tqavlem lhemm agi n taɛravt i yessengaren taqvaylit d tmaziɣt anida tella.

Akwit a widak ignen

TAMURT - Fkiɣ tamuɣli-w ɣef ugraw agi, walaɣ qwant deg-s tira n taɛravt. Ur fhimeɣ ara amek ara tessemlileḍ "amcic akked uɣerda" deg yiwen n wemkan. Amer d lebɣi : agraw n waɛraben (arabophones) i taɛrabt, agraw n Iqvayliyen neɣ imaziɣen sumata i tmaziɣt. Nekk axaluḍ agi ulac deg-s ayen ara d-yawin ayen yelhan, maca ala ayen n diri. Tin akk i tent yugaren, anida Iqvayliyen, ar tura, mazal ad ten-ttkellixen waɛraven inselmen n Tmazɣa. Amek i d-iḍerru waynect-a ?

Ḥadert ad tettwakellxem !

TAMURT -Ilqal yal tikelt ara d-tili tapublikant (publication) s taɛrabt, ilaq-as dumatu ad tt-ttwakkes, u bab-is ad ittuqeccaɛ deg ugraw-nni. Llan sin yegrawen anda d nekk i d administratur, zemreɣ kan a ken-d-iniɣ ma yettnuḥ* (absence) ula d yiwen n wawal s taɛrabt. Acimi akk-a ? Acku deg igrawen n waɛraben n izayriyen neɣ imuɣrabiyen werǧin qebblen ula d akumuntir s tutlayt n tmaziɣt daxel-nsen. Ihi, asmi imsɛarben d temsɛarbin izayriyen d imuɣrabiyen sumata ara qebblen ad d-npubliyi s tutlayt nneɣ taqvaylit deg igrawen-nsen, ass-n imiren, ula d nekkni a neqbel ayla-nsen.
- Advertisment -

Most Read