Askasi gar yiwen wemɣar akkd yiwen ilemẓi – Tamusni yettawi yeɣẓer

18

Llan imusnawen ismawen-nsen zegren tilisa n tmura. Amedya: Anwa ur nessin ara Albert Einstein? Anwa ur neẓri ara netta d Alman i yella? Acuɣer? Acku mačči kan ilul di tmurt n Lalman, maca yura s tutlayt-is talmant.

Anwa i yeẓran di tmura n ddunit St. Augustin d amaziɣ i yella? Mačči aṭas. Ula d Amur ameqqran n Ikatuliken s yiman-nsen ur ẓrin ara St. Augustin di tmurt n tmazɣa i ilul. Acuɣer? Acku ur yuri ara s tmaziɣt. Lemmer St. Augustin yura s latinit akkd s tmaziɣt, tilaq ahat assa d imelyan n yemdanen n tmura n ddunit
ara ad yeɣren tutlayt tamaziɣt.

{{Askasi gar yiwen wemɣar akkd yiwen ilemẓi ɣef tmusni di tmurt-nneɣ:}}

{{Ilemẓi}}: Azul fell-ak a dda Yidir.

{{Dda Yidir}}: Azul fell-ak a mmi. Naɣ teẓriḍ, nekk seg zik qqareɣ-d awal-a azul. Mačči am kra n yemɣaren-nni i yennan d acu i d aqezzul »-a. Nekk a mmi ddreɣ d amaziɣ, ad ddreɣ d amaziɣ yernu ad mteɣ d amaziɣ.

{{Ilemẓi}}: Taluft-a n tmaziɣt d taluft n“nnif“. Ma keččini neẓra tesɛiḍ « nnif » a dda Yidir.

{{Dda Yidir}}: ih, a mmi d tidet, amdan yessefk ad yesɛu “nnif” (mačči « nnif » n twaɣit). D acu kan amdan ur izemmer ara ad yedder s“nnif” kan. Ihi Tazwawt mačči kan d asuɣu deg iberdan. Kunwi s yad yeɣran cic ihi ma tzemrem ad tessufɣem tiɣawsiwin “made in Tazwawt”. S wannect-a i nezmer a nili am nekni am iɣerfan n ddunit. S wannect-a ara a nerfed ula d nekni iqurray-nneɣ gar tmura, ur nettarra ara iqricen i wudmawen-nneɣ.

{{Ilemẓi}}: D tidet a dda Yidir. D acu kan atan imezwura-nneɣ ur ɣ-d-ǧǧin ara kra n tmusni i ɣef i nezmer a nkemmel.

{{Dda Yidir}}: Imezwura-nneɣ ǧǧan-d a mmi tamusni, d nekni kan ur ttneḥriz ara merra.

{{Ilemẓi}}: Amek?

{{Dda Yidir}}: Atan tella tmusni n imezwura i d-yegran almi d assa.
-Ẓer axxam azwaw (aqbayli), yal taɣawsa ɣur-s amḍiq-is deg-s.
Iɣerban-is (leḥyuḍ) ttwabnan s wedɣaɣ. Deg unebdu yettɣamay
wexxam d asemmaḍ, deg tegrist iɣerban-a ihrawanen ttarran
asemmiḍ.
-Ẓer tudrin-nneɣ, yal axxam ibedd ɣer gma-s. Annect-a zik-nni ɣur-s
azal-is.
-Imezdaɣ n tudrin-nneɣ sseddayen tilufa n tmeddurt s tugdut akkd
umciwer gar-asen.
-Iḥerqan, tibḥirin ttakent-aɣ-d s wacu ara a nedder, acku imezwura‑nneɣ
llan ssnen amek i xeddmen tamurt. Ssnen amek i ḥerzen tuččit deg ikufan akkd icbayliyen.
-Xeddmen lmaɛu, tagursa, tiqubac, igelzyam d wayen nniḍen.
-Imezwura-nneɣ ssnen i teɣrasin n tzizwa i d-yettaken ar assa tamment i tarwa n tmurt-nneɣ.
-Imezwura-nneɣ, llan bennun tisyar s wacu i ẓẓaḍen azemmur, irden, timẓin, ibawen, ajilban akkd wayen nniḍen .
-Imezwura-nneɣ llan sɛan lminat n wuzzal.
-Imezwura-nneɣ llan xeddmen-d acabruṭi neɣ aḥlalas.
-Imezwura-nneɣ ttɛelliqen ddukkar i wakken ttewwant-d tbexsisin.
-Imuzwura-nneɣ xedmen icifaḍ.
-Tilawin ẓeṭṭent ixallalen akkd ibernias ula d tura.
-War ma nettu afexxar n tmurt-nneɣ.
-Lfeṭṭa n tmurt-nneɣ tettwassen di yal tamurt.
-Zik nesɛa imejjayen war yella ɣran-d di tseddawit. Kra deg-sen llan ar assa. Amedya ma yelluɣzem neɣ yerrez yiwen, amejjay-a a t-icudd ad yedḥlu.
-Llan yad i d-itekksen tuɣmas s tɣemdin.
-Llant lqablat i yettaken afus i tlawin i wakken ad arwent war uguren.
‑Ar tura llant tlawin i yessnen kra yellan d taḥcict n tmurt-nneɣ, ssnent i wacu yelhant. Teẓriḍ kečč s yiman-ik ayen tessen yemma-k. Acḥal d tikkelt i k-tesseḥla s teḥcicin-a ma telliḍ tuḍneḍ.

Nezmer a nkemmel ameslay ɣef taluft-a n tmusni di tmurt-nneɣ alma d azekka. Zik-nni akken i tella tmusni di tmura n Fransa neɣ tamurt n Ṭelyan i tella di tmurt-nneɣ n Yezwawen.

{{Ilemẓi}}: D tidet, dacu kan atan aṭas n wayen i d-tenniḍ yewwi-t tura yeɣẓer, naɣ yeqqim kan akken am zik-nni. Acuɣer?

{{Dda Yidir}}: ih, a mmi akken i s-qqaren imezwura-nneɣ: “Kra yella, kra yerna”. Imezwur-nneɣ xedmen ayen zemren, ma d nekni am akken nebra i yiman-nneɣ. Yernu ur yessefk ara ad yettu yiwen belli tamurt-nneɣ seg zig, aberrani ara a-s-yebrun a-tt-yeṭtef wayeḍ. Ahat d annect-a i ɣ-yeǧǧan neqqim kan di taluft-nni n lmaɛun d tgelzimt, ur d-nessufeɣ ara timacinin timeqqranin i d-ssufɣent tmura nniḍen.

{{Ilemẓi}}: Awah lemmer imezwura-nneɣ uran ɣef tmusni i sɛan tilaq ahat tarwa n tura ad tẓer annect-a yernu ad tkemmel tikli fell-as d asawen.

{{Dda Yidi}}r: Da d tidett a mmi. Atan yiwen umedya:

Da Ɣur-neɣ di texlict “Iɣeldan“ n taddart-nneɣ, cfiɣ nekk am assa. Lmulud Ulmesɛun d netta i yellan ibennu tisyar n waman s laryac-nsent, iɣerfan-nsent akkd wayen akk i yessefk ad yili iwakken ad iẓeḍ yiwen irden, timẓin akkd wayen nniḍen. Yemmut kan Lmulud, tamusni‑ines yewwi-tt yeɣẓer. Tamusni-ines ur d-teqqim ara i tarwa n wass-a akkd tin n uzekka. D acu kan ula d aman ulac tura a mmi,. Iɣeẓrawen qquren.

{{Ilemẓi}}: Ihi iɣẓrawen ur zemmren ara ad awin tamusni tura..taḍṣa..

{{Dda Yidir}}: Tira a mmi s tutlayt n tyemmat n wemdan yessefk ad tili i wakken ad yezmer yiwen ad yeḥrez tamusni n tmurt-is. S Tira i yezmer yiwen ad yeddu d wakud n tura.

{{Ilemẓi}}: Tanemmirt a dda Yidir.