AT YEƐLA : LEXSAS YENƔA TUDERT.

4

Am tamiwin akk n Tmurt n Yiqbayliyen, At Yeεla tettmurrud ɣef uzagur imi teḥres ccetwa s lqella n ttawilat.

Lxsas n lgaz n tqerεet akk d lmazut akked d tuqqna ar uzeṭṭa n ( internet ).

Teččur At Yeεla di lawan uzemmur imi mačči drus deg warraw-is i yettidiren di tmaneɣt akked tamiwin-nniḍen; annect-a ixleq-d tawla deg usafar n wučči maca akken i yaɣ-d-yenna yiwen seg yimezdaγ : llant 400 n tqerεatin n lgaz, imdebber n lpumpa yerra 200 acku qeṭṭunt-d ayen ttiḥwiǧen imezdaγ.

Syin yekfa lmazut 3 n wussan d ayen d-ixelqen reffu n yimezdaγ acku d ttawil-nsen amezwaru i useḥmu di ccetwa ladγa deg temnaṭ-agi semmḍen ayen din.