Imezdaɣ n Leqser rrfan nezzeh ɣef lebni n luzin n lgudru

0
343

Imezdaɣ n tɣiwant n leqser di lwilaya n Bgayet zeɛfen ɣef imḍebren
yellan deffir
n lebni n yiwen n luzin n lgudru.

Imi luzin-agi ad d-yawi aṭas n lmeḍra i imezdaɣ, i tfellaḥt akked ugama s umata.
Imezdaɣ ur llin ara mgal lebni n luzin-agi ara d-yawin aṭas n imeḍqan
n uxeddim,
maca yelha ad yebnu berra i tmezduɣt.